آدرس جدید و شماره تماس مدیران و کارشناسان  امور نمایندگی های بیمه ایران جهت اطلاع کلیه همکاران نماینده درج می گردد

ردیفواحد مربوطهشماره تماستوضیحات 
1مدیر کل امور نمایندگان 86712650
2 معاون مدیر86712666
3مدیریت86712650
4مدیریت867126938
5نظارت حقوقی86712674
6نظارت86712626
7پذیرش حقیقی86712678
8نظارت حقیقی86712679
9نظارت حقوقی86712683
10نظارت حقیقی86712686
11نظارت حقوقی86712684
12نظارت حقیقی86712685
13پذیرش حقوقی86712691
14اداره عمومی86712659
15پذیرش حقوقی86712680
16نظارت حقیقی86712695
17پذیرش حقوقی86712689
18پشتیبانی نرم افزار86712670
19پذیرش عمر86712673
20پذیرش حقیقی86712694
21پذیرش عمر86712697
22پذیرش حقیقی86712698
23پذیرش حقیقی86712657
24بایگانی86712671
25نظارت حقوقی86712624
26پشتیبانی نرم افزار86712675
27پذیرش عمر86712595
28پذیرش حقیقی86712245
29نظارت حقیقی86712845
30پذیرش حقوقی86712240
31پذیرش حقوقی86712401
32نظارت حقوقی86712460

 

آدرس:  تهران –  خیابان شهید مطهری  – نرسیده به خیابان قائم مقام فراهانی –  پلاک 255 – مدیریت امور نمایندگی ها