آقای عباس علوی

مسئول کمیته آموزش

ردیف

 نام و نام خانوادگی

کد نمایندگی

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

 

از کلیه متقاضیان آموزش درخواست می نماید کلاس های آموزشی مورد درخواست خود را از طریق  تکمیل فرم زیر به انجمن اعلام نمایند تا نسبت به ثبت نام و دعوت اقدام شود .
کلیه شورا های شعب سطح استان تهران می توانند با تکمیل فرم و یا برقراری تماس با انجمن نسبت به درخواست برگزاری کلاس های آموزشی مورد درخواست اقدام نمایند.

فرم درخواست کلاس آموزشی