مجمع عمومی نوبت سوم انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران استان تهران در تاریخ 1398/10/23 در محل سالن همایش بیمارستان شهید رجایی ( هتل قلب ) از ساعت 8/30 الی 15 بعدازظهر با حضور مدیرعامل بیمه ایران آقای دکتر رضایی و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی بیمه ایران ومعاونین مدیر عامل برگزار می گردد
دستور جلسه این مجمع بشرح زیر است
1- ارائه گزارش مالی خزانه دار
2- انتخاب بازرسین
3- انتخاب اعضای علی البدل هیئت مدیره