مجمع عمومی فوق العاده و عادی نوبت سوم انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران استان تهران در تاریخ 1401/03/29 در محل سالن همایش نورالرضا از ساعت 8/30 الی 17 بعدازظهر با حضور نمایندگان بیمه ایران استان تهران برگزار گردید .
دستور جلسه مجمع فوق العاده بشرح زیر:

اصلاح اساسنامه انجمن
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بشرح زیر:
ارائه گزارش عملکرد انجمن – ارائه گزارش ریاست انجمن – ارائه گزارش دبیر انجمن- ارائه گزارش مالی خزانه دار- ارائه گزارش بازرسی صورت های مالی انجمن توسط بازرسین -تصویب صورت های مالی انجمن توسط مجمع – انتخاب اعضای هیئت مدیره -انتخاب بازرسین

مجمع عمومی نوبت سوم انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران استان تهران در تاریخ 1398/10/23 در محل سالن همایش بیمارستان شهید رجایی ( هتل قلب ) از ساعت 8/30 الی 15 بعدازظهر با حضور مدیرعامل بیمه ایران آقای دکتر رضایی و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی بیمه ایران ومعاونین مدیر عامل برگزار می گردد
دستور جلسه این مجمع بشرح زیر است
1- ارائه گزارش مالی خزانه دار
2- انتخاب بازرسین
3- انتخاب اعضای علی البدل هیئت مدیره