بسمه تعالي

« اساسنامه انجمن صنفي كارفرمايي نمايندگان بيمه ايران استان تهران »

فصل يكم – كليات

ماده 1 – هدف:

به استناد مادة 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و در اجراي “آيين‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات ونحوه عملکرد انجمن‌هاي صنفي و كانون هاي مربوط”مصوب هیات محترم وزیران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد؛ اين انجمن صنفي تشكيل مي‌گردد.

 

ماده2-  نام، حوزة جغرافیایی و اقامتگاه قانوني انجمن صنفي:

نام: انجمن صنفي کارفرمايي نمایندگان بیمه ایران استان تهران كه در اين اساسنامه به اختصار«انجمن صنفي» ناميده مي‌شود.

حوزة جغرافيايي عضو گیری فعاليت انجمن صنفي استان تهران و محل اقامتگاه قانونی آن در استان تهران شهرستان تهران به نشاني تهران – خیابان فلسطین –بین میدان فلسطین و خیابان بزرگمهر پلاک 372 طبقه 1-واحد 104 تلفن : 66976770-66976771وتلفکس 66976769 مي باشد.

تبصره 1 – هيأت مديره مي‌تواند هر زمان كه ايجاب نمايد، نشاني انجمن صنفي را در محدوده حوزه جغرافیایی خود تغيير داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضا – از طريقي  كه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد –  به طور کتبي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منعکس نمايد.

تبصره 2 – برای تعیین نام و عنوان انجمن صنفی، رعایت مقررات جاری کشورالزامی می باشد.

 

ماده 3- وظايف و اختیارات انجمن صنفي :

1- كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن.

2- جمع آوري اطلاعات، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويتها.

3- برنامه ريزي براي تامين نيازها،توسعه و گسترش فعاليت ها.

4- كوشش در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفيت توليد، انتقال و نوآوري تكنولوژيك.

5- سعي در بهبود كيفيت توليد، بررسي، شناخت و استقرار روشهاي نوين كنترل كيفيت.

6- كوشش براي هماهنگي در امر آموزش و ارتقاي مهارت اعضاء، و همكاري با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزش هاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار.

7- انجام تحقيقات لازم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط به قوانين كار و تامين اجتماعي و مسائل رفاهي و حقوق قانوني كارفرمايان به مراجع ذيربط.

8- جمع آوري وروديه، حق عضويت و كمكهاي مالي داوطلبانه مطابق اساسنامه.

9- همكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني وصندوق قرض الحسنه مرتبط با وظايف انجمن صنفي به منظور برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر.

10- حمايت ودفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمان هاي دولتي و ملي نسبت به هدف هاي انجمن.

11- خريد، فروش و تملك اموال منقول و غيرمنقول انجمن صنفي به نام و به حساب انجمن صنفي مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشدو با رعایت مقررات جاری کشور.

12 – عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط با رعايت مقررات قانوني.

13- همكاري با ساير تشكل‌هاي صنفي و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة انجمن هاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد.

14- قبول مسئولیت و همكاري با وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاهها به انجمن صنفی محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها.

15- ايجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهاي مرتبط با وظايف انجمن در داخل يا خارج از كشور درچارچوب فعاليتهاي صنفي و قوانين و مقررات كشور.

16- شركت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمانهاي كارفرمايي ذيربط مشمول قانون و انعقاد پيمانهاي دسته جمعي با سازمان هاي كارگري.

 

ماده 4 وظايف اختصاصي انجمن صنفی:

1-کوشش در جهت اعتلای صنعت بیمه استان و بسط مفاهیم بیمه ای در بین آحاد جامعه با همکاری دیگر سازمانهای ذی صلاح.

2-سامان بخشیدن به تجمع های صنفی اعضا در شهرستانهای استان و شعبات شهر تهران و کمک و مساعدت در جهت استقرار دفاتر فرعی انجمن در شهرستان ها و شعبات یاد شده.

تبصره:آیین نامه اجرایی وظایف ،تکالیف و مسئولیت های دفاتر فرعی توسط کمیته تدوین آیین نامه ها (ویا درصورت عدم تشکیل کمیته یادشده توسط هیئت مدیره)حداکثر تا سه ماه پس از انتخاب اولین هیات مدیره انجمن صنفی تدوین خواهد شد.

 

فصل دوم-شرايط عضويت، تعليق، سلب عضويت و منابع مالي انجمن صنفي

 

ماده 5- شرايط عضويت:

كليه اشخاص حقيقي(کارفرمایان)واشخاص حقوقي در صورت دارا بودن شرايط زير مي‌توانند به عضويت اين انجمن صنفي درآيند:

1- تابعيت ايران.

2- شاغل در حرفه نمایندگی بیمه ایران در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارائه پروانه نمایندگی معتبر.

تبصره:دارا بودن پروانه و اشتغال به حرفه نمایندگی توامان شرط عضویت است.

3- قبول تعهد و اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی. 

4- پرداخت ورودیه و همچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب.

تبصره1-کلیه واجدان شرایط می توانند آزادانه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچکس را نمی توان به عضویت در انجمن ، مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.

تبصره 2-چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان ،تقاضای عضویت آنان از سوی هیات مدیره پذیرفته نگردد،متقاضی می تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید.تصمیمات مجمع عمومی در این زمینه قطعی است.

تیصره 3-درصورتیکه هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست بدهد،از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شود،لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.

ماده 6- موارد تعليق یا محرومیت از عضويت انجمن صنفي:

1- عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده 9 اين اساسنامه.(با اعلام مسئولان مالی انجمن صنفی)

2- عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و توصیه ها و تصمیمات  قانوني هريك از اركان انجمن (با تشخیص هیات مدیره انجمن صنفی)

3-از دست دادن شرایط مندرج در ماده 5 این اساسنامه.

4-آراء قطعی صادره از سوی مراجع قضایی کشور.

5-تغییر شغل و یا عدم اشتغال به حرفه نمایندگی.

تبصره-در موارد بندهای 1و2 عضویت شخص مورد نظر تا تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق در می آید و تا رفع تعلیق توسط مجمع عمومی عادی ، حق رای نخواهد داشت.

 

ماده 7- منابع مالي انجمن صنفي:

الف – وروديه: براي هر عضو مبلغ 8.000.000 ریال می باشد که فقط يك باردريافت مي‌گردد.

ب – حق عضويت ماهيانه بمیزان500.000 ریال درماه.

ج – كمك ‌هاي مالي داوطلبانه اعضا در حد توانایی و به اختیار کمک دهنده.

تبصره1: قبول و دریافت کمک های مالی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو منوط است به اطلاع کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی.

تبصره 2:انجمن صنفی باید دارای حداقل 2 دفتر با عنوانهای دفتر عضویت و دفتر امور مالی می باشد.

ماده 8-كليه اعضا بايد حق عضويت خود رابا توجه به ماده 7، مرتبا به خزانه دار پرداخت و رسید دریافت نماید و یا به حساب بانكي  كه انجمن صنفي تعيين و اعلام مي‌كند، واريز و رسيد بانكي را به خزانه دار ارايه نمايند.

تبصره 1- دریافت و جمع آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض های چاپی شماره دار باشد وبه امضای رئیس هیات مدیره و خزانه دار انجمن برسد.

تبصره 2- مبالغی که بعنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می شود، قابل استرداد نیست.

تبصره3-هیات مدیره نمی تواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند.

ماده 9  – چنانچه هر يك از اعضا در مدت حداكثر3ماه بعد از موعد مقرر از پرداخت حق عضويت خودداري نمايد، از طرف خزانه دار به وی اخطار کتبی داده می شود. چنانچه پس ازاخطار کتبی، حداکثر ظرف یک ماه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید -با تصويب هيات مديره -عضويت شخص مذکوردرانجمن صنفي به حالت تعليق در مي آيد. اخراج يا قبول مجدد عضويت از اختيارات مجمع عمومي عادي مي‌باشد.

تبصره-تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر، با هیات مدیره خواهد بود.

 

فصل سوم-اركان انجمن صنفي

 

ماده 9- اركان انجمن صنفي عبارت است از :

1- مجمع عمومي

2- هيأت مديره

3-بازرس يا بازرسان

الف – مجمع عمومي ، حدود وظايف و اختيارات آن:

ماده 11- مجمع عمومي كه عالي‌ترين ركن انجمن صنفي است، از اجتماع اعضای حقيقي و نمايندگان اعضاي حقوقي،با هماهنگی و نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به دو صورت عادي و فوق العاده تشكيل مي گردد.

تبصره 1 –برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده هیات مدیره موظف است نسبت به دعوت اعضا به وسیله نشر در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار که در آن روز، ساعت، مکان تشکیل و دستور جلسه بطور روشن قید شده باشد،اقدام نماید.بدیهی است از تاریخ دعوت اعضا تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی ، باید حداقل 15 روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از 45 روز تجاوز نماید.

تبصره 2 –دعوت مجامع عمومی به تصویب هیات مدیره خواهد بود و در صورت استنکاف هیات مدیره ، بازرس یا بازرسان می توانند راسا نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند.همچنین درصورت خودداری بازرس یا بازرسان،حداقل یک سوم اعضای انجمن صنفی می توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند.

تبصره 3- دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده ،مکلفند موضوع و تاریخ تشکیل مجمع عمومی را حداقل 15 روز پیش از تشکیل ، طی دعوتنامه به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نمایند .

تبصره 4– اخذ رای در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیات مدیره ، هیات داوری و بازرسان و سایر مواردی که مجمع عمومی تصویب نماید،بطور کتبی و مخفی بعمل خواهد آمد.

تبصره 5– هریک از اعضای مجمع عمومی می توانند وکالت یکی دیگر از اعضا را برعهده گیرد.

ماده 12-مجمع عمومی عادی هرسال یک بار با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می یابد.چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد،برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت.در صورتیکه پس از طی مراحل اول و دوم،مجمع عمومی عادی حد نصاب لازم را کسب ننماید،مرحله سوم آن با حضور دست کم یک پنجم اعضا برگزار خواهد شد.  

تبصره 1 – مجمع عمومي عادي در مواقع ضروري بنا به تشخيص ودعوت هيأت مديره يا بازرسان يا يك سوم  اعضا به طور فوق العاده تشكيل مي گردد. اين مجمع نيز داراي همان وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي مي باشد و ترتيب دعوت و تجديد دعوت و نصاب آن نيز، همانند مجمع عمومي عادي خواهد بود.

تبصره 2- تصميمات مجمع عمومي عادي در كليه مراحل، با اكثريت نصف بعلاوه يك آرای حاضران معتبر است.مگر در موارد انتخابات هیات مدیره و بازرسان که با اکثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود.

تبصره 3 – مجمع عمومی عادی می تواند در شرایط اضطرار که موضوع اضطرار می بایست با تایید هیات دولت باشد بصورت مجازی تشکیل گردد.

ماده 13- وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي عبارتست از:

1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان در مورد کارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب پیشنهادهای مربوط به برنامه های جاری و آتی انجمن صنفی.

2-استماع و بررسی گزارش مالی خزانه دار و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب عملکرد گذشته و بودجه آتی انجمن صنفی.

3-دادن رهنمود و تصویب سیاست های کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی.

4- تعيين نحوه اطلاع رساني به اعضا درخصوص دعوت به مجمع عمومی و سایر موارد.

5- بررسي و تصويب يا رد پذیرش متقاضيان عضويت در انجمن صنفي که صلاحیت آنان از سوی هیات مدیره تایید نشده باشد.

 6- رسيدگي نهايي به اعتراض كساني که طبق  اين اساسنامه، از عضويت انجمن صنفي معلق يا سلب عضويت شده اند (موضوع ماده6 اساسنامه).

7- بررسی، تصویب وتفويض اختياربه هيأت مديره درمورد انعقاد پيمانهاي دسته جمعي در جهت استيفاي حقوق و خواست قانوني اعضا.

8- ايجاد كميته ها و همكاري در جهت تأسيس و تقويت شرکتهاي تعاوني وسايرمراکزمرتبط و کانون بازنشستگان.

9- انتخاب و عزل انفرادی یا دسته جمعی هيأت مديره و بازرسان انجمن صنفي.

10- اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمن های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن های صنفی مربوط و یا خارج شدن از کانونهای مذکور.

ماده 14 – مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصميم در مورد موضوعات ماده 15با حضور دست كم نصف بعلاوه يک اعضا تشكيل خواهد شد. چنانچه بار اول اين نصاب حاصل نشود؛در مرحلة دوم با حضورحداقل يك سوم اعضا رسميت مي يابد و درصورتیکه پس از طی مراحل اول و دوم مجمع عمومی فوق العاده حدنصاب لازم را کسب ننماید،مرحله سوم  با حضور دست کم یک پنجم اعضا برگزار خواهد شد و در هر حال تصميمات آن اعم از مرحله اول يا دوم و سوم با اكثريت سه چهارم آرای اعضاي حاضردرجلسه معتبرخواهد بود.

 

ماده 15- وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتست از:

  • طرح و تصويب اصلاحات اساسنامه .

  • تغییر میزان ورودیه و حق عضویت اعضا یا تفویض اختیار به مجمع عمومی عادی یا هیات مدیره در این زمینه.

  • انحلال انجمن صنفی و انتخاب هیات تصفیه.

تبصره – پيشنهادها در زمينه تغيير يا اصلاح اساسنامه، بايد به طور مشخص در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود.

ماده 16-پس از به حد نصاب رسيدن تعداد اعضاي حاضر و اعلام رسميت جلسة‌ مجمع عمومي توسط رئيس يا يكي از اعضاي هيات مديره، بلافاصله هيأت ریيسه مجمع عمومي شامل حداقل3 نفر، مركب از  يك ریيس، يك منشي و ناظر از بين اعضاي حاضر با رأي اكثريت اعضاء انتخاب و ادارة‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت.چنانچه انتخاب هیات مدیره و بازرسان یا یکی از آنها نیز در دستور کار مجمع عمومی باشد،دو نفر دیگر به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رای اکثریت اعضا انتخاب می شوند.

تبصره1: اعضا هیات رئیسه مجمع عمومی و هیات نظارت بر انتخابات نباید کاندیدای عضویت در هیات مدیره و بازرسان باشند.(مگر درصورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که انجمن صنفی دارای کمتر از 20 عضو باشد).

تبصره 2:برگزار کنندگان مجامع عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن صنفی را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی ، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند.

تبصره3:هیات رییسه و هیات نظارت بر انتخابات ،مکلفند در پایان رای گیری ، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اکثریت آرا ، اعضای اصلی و علی البدل را طی صورتجلسه تعیین نمایند.

تبصره 4:هرگاه در مجمع عمومی ، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد،هیات رئیسه مجمع با تصویب اکثریت اعضا می تواند اعلام تنفس نموده ، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد ، معین کند .تمدید جلسه ، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی می باشد که در صورت عدم تشکیل ، در مرحله بعدی، مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد.

ماده 17– چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی باذکر دلایل و چگونگی انجام انتخابات کتبا اعتراض نمایند ، هیات رئیسه و هیات نظارت بر انتخابات مکلف خواهند بود،حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رویت اعتراض،به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای انجمن صنفی خصوصا اعضای معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند.

تبصره-چنانچه اعتراض یا اعتراض های رسیده وارد باشد،هیات رئیسه و هیات نظارت ، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه ، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات ، اقدام خواهد شد.

 

ب – هيأت مديره ، وظايف و اختيارات آن :

ماده 18- هيأت مديره داراي هفت نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل بوده كه از بين كانديداهاي واجد شرايط، با اکثریت نسبی آراء ماخوذه در جلسه مجمع عمومي عادي، براي مدت 3 سال انتخاب مي گردند و تجديد انتخاب آنان براي دوره بعدي در صورت حفظ شرايط لازم، بلامانع است.

تبصره1-کاندیدای هیات مدیره می بایست حداقل سه سال سابقه عضیت در انجمن صنفی را داشته باشد.

تبصره 2-اشخاصی که دو دوره متوالی در هیات مدیره حضور دارند حق کاندیدا شدن ندارند،بدیهی است بعد از یک دوره تنفس حضور در انتخابات بلامانع است.

ماده 19- هيأت مديره مكلف است، پس از قطعيت انتخابات، ظرف يك هفته اولين جلسه خود را تشكيل و از بين خود، يك رئيس، يك نايب رئيس و يك خزانه دار و همچنين از بين اعضاي هيأت مديره يا خارج از آن يك دبير انتخاب و صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور را طي صورتجلسه اي به اطلاع اعضا برساند و نسخه اي از صورتجلسه مذكور را به همراه مدارك مورد نياز به منظور انجام تشريفات ثبت، به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد.

تبصره- دعوت اولین جلسه هیئت مدیره برعهده مسن ترین عضو می باشد.

ماده 20-جلسات عادي هيأت مديره هر پانزده روز یک بار  با حضور اكثريت اعضا (حداقل 5 نفر) رسميت مي يابد. تصميمات آن با آرای اكثريت اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین بر حسب ضرورت ، بنا به دعوت رییس ، نایب رییس یا سه نفر از اعضای هیات مدیره بطور فوق العاده تشکیل می گردد.

تبصره 1 – خدمات هیات مدیره افتخاریست مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند.

تبصره 2 –غيبت بیش از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، بدونن ارائه عذر موجه به عنوان استعفای شخصی از سمت هیات مدیره تلقی می گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد.تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر بر عهده هیات مدیره خواهد بود .

ماده 21- هيأت مديره موظف است در بدو تاسیس، حداكثر ظرف يك ماه پس از به ثبت رسيدن مصوبات مجمع عمومي در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دريافت گواهينامه ثبت انجمن،وسایر مدارک شناسایی انجمن ، به نام انجمن صنفی و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی انجمن صنفی (رئیس یا دبیر و خزانه دار)در بانک یا بانکهای کشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن صنفی را در آن واریز نمایند.

ماده 22 – رییس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار مشترکا صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و کلا مسئولان اداری و مالی انجمن صنفی بوده و حفظ کلیه اموال،دارائیها ،اسناد،اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن به عهده آنها می باشد

تبصره-کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء رئیس هیات مدیره یا دبیر و ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی،اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهد آور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند،با امضا مشترک رئدس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.

ماده 23 – در صورت استعفا،از دست دادن شرايط، سلب عضويت يا غيبت غیر موجه در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب،اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد، هيات مديره مكلف است نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد. هرگونه تغییرات در اعضا هیات مدیره و بازرسان پس از ثبت در وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی موثر و قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 1- مادامي كه اكثريت اعضاي هيأت مديره سمت خود را حفظ نموده باشند، انتخابات تكميلي براي باقيمانده دوره برگزار مي گردد.

تبصره 2- در صورت استعفـا، فوت، از دست دادن شرايـط يا سلب عضـويت اكثريت اعضاي هيـأت مديره، انتخابات هيأت مديره بايد تجديد گردد. ، بازرسان یا یک سوم اعضای انجمن صنفی موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند به هر حال چنانچه ظرف 6 ماه در اين زمينه اقدامي صورت نگيرد ،بازرسان یا یک سوم اعضاء موظف هستند جهت تعیین تکلیف مراتب را به اطلاع وزارت کارو امور اجتماعی برساند.

ماده 24 – هيأت مديره موظف است دست كم سه ماه پيش از پايان دوره اعتبار قانوني، درمورد دعوت مجمع عمومي به منظور تجديد انتخاب مسئولان انجمن صنفي اقدامات لازم را بعمل آورد.

تبصره – هيأت مديره پس از پايان دوره ماموريت، تا تعيين هيأت مديره جديد، مسوول حفظ كليه دارایي ها، اموال، اسناد و مدارك انجمن خواهد بود.

 

ماده 25- ساير وظايف و اختيارات هيأت مديره:

1- تهيه و تنظیم دفاتر مالي، عضويتو صورتجلسات هيات مديره به نحوی که قابل استناد بوده و نمایانگر گردش مالی،نحوه و ترتیب عضویت اعضا و مصوبات قانونی هیات مدیره باشد.

2- اجراي دقيق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي.

3- دعوت مجامع عمومي درموعدمقررو بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت در انجمن صنفي.

4- بررسي بودجه و گزارش مالي خزانه دارو پيشنهاد آن به مجمع عمومي.

5- تشكيل مرتب و به موقع جلسات هيأت مديره به منظور رسيدگي به امور جاري انجمن صنفي.

6- تعيين محل اقامتگاه قانوني و دفتر مركزي انجمن صنفي.

7- انتخاب ومعرفي نماينده به مراجع ذيصلاح براي موارد خاص و معين.

8- بررسي وضع مالي انجمن صنفي و اتخاذ تصميم نسبت به هزينه هاي جاري و ضروري آن.

9- همكاري درجهت تاسيس و تقويت شركتهاي تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي براي اعضا.

10- وكالت و نمايندگي انجمن در مراجع قانوني، حقوقي، قضائي، دستگاههاي دولتي و ملي درحدود مقررات اين اساسنامه.

11- اتخاذ تصميم در مورد پيمانهاي دسته جمعي و بررسي وتصويب آیين نامه هاي داخلي.

12- تهيه گزارش عملكرد هيأت مديره و ارايه آن به اعضا (مطابق بند4 ماده13).

13- تعيين و اعزام نمايندگاني جهت شركت در جلسات مراجع حل اختلاف و كميته هاي مختلف نظير حفاظت فني و بهداشت كار با رعايت مقررات قانوني.

14- تشكيل كميته هاي مختلف (در صورت لزوم) از قبيل كميته حل اختلاف، كميته عضويت، كميته تداركات و پشتيباني، كميته امور حقوقي، كميته رفاهي و ساير كميته ها.

15- اتخاذ تصمیم در مورد الحاق یا عدم الحاق به کانون انجمن های صنفی نمایندگان بیمه ایران یا کانون انجمن های صنفی نمایندگان صنعت بیمه یا کانون عالی کارفرمایی و دیگر موارد مشابه .

ماده 26- رییس هیات مدیره دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است :

1- مراقبت در حسن جريان امور انجمن صنفي و دعوت از اعضاي هيأت مديره به تشكيل مرتب جلسه.

2- اداره جلسات هيأت مديره و تنظیم صورتجلسه ها با همکاری منشی جلسه.

3- ابلاغ تصميمات و مصوبات مجامع عمومي وهيأت مديره به دبير وساير مسئولان انجمن صنفي، جهت اجرا و پيگيري آن.

4- امضاي كليه قراردادها و احكام استخدامي كارشناسان، مشاوران، دبير و ساير مسوولان انجمن صنفي كه با تصويب هيأت مديره استخدام يابه كار گمارده خواهند شد.

5- امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه داروممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي.

6- انجام ساير اموري كه به موجب اساسنامه بر عهده ریيس قرار دارد.

تبصره- قسمتي از وظايف ریيس هيات مديره كه مربوط به امور اداري مي باشد، قابل واگذاري به دبير انجمن صنفي خواهد بود.

ماده 27- دبيرخانه انجمن صنفي تحت مسووليت مستقيم دبيرانجمن صنفي و زير نظر هيأت مديره به منظور اداره تشكيلات اجرايي و اجراي مصوبات هيأت مديره در مركز اصلي انجمن صنفي داير ومي تواند داراي كاركناني باشد كه بنا به پيشنهاد ریيس هيأت مديره يا دبير و تصويب هيأت مديره، به كار گمارده مي شوند.

 

ماده 28- وظايف واختيارات دبير:

 دبيردر صورت تفويض ازطرف هيات مديره، داراي وظايف زير خواهد بود:

1- حفظ و نگهداري كليه اسناد و مدارك و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن صنفي.

2- انجام مكاتبات اداري و جاري انجمن صنفي.

3-امضای اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور به همراه خزانه دار در صورت داشتن چنین اختیاری از سوی هیات مدیره.

تبصره-در صورتیکه دبیر خود عضو هیات مدیره باشد ،ذاتا چنین اختیاراتی دارد.

4- تهيه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها.و امضای کارتهای عضویت اعضا باتفاق خزانه دار انجمن.

5- تهيه دفاتر «عضويت» و «امور مالي»و همچنين دفاتر انديكاتور و ثبت و صدور نامه ها.

6- تهيه و تنظيم نشريات مربوط به انجمن صنفي در حدود مقررات قانوني.

7- ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شيوه نامه هاي دولتي و ساير مقررات قانوني براي آگاهي و استفاده مسوولان و اعضاي انجمن صنفي.

8- مهيا ساختن مكان تشكيل جلسات مجامع عمومي، هيأت مديره و بازرسان.

9- ابلاغ مصوبات و تصميمات اركان انجمن صنفي، احكام و نامه هاي واصله از مراجع قانوني و دستگاه هاي اداري مربوط.

10- انجام ساير اموري كه به نحوي از انحاء با وظايف دبيرخانه ارتباط دارد.

تبصره – كاركنان دبيرخانه در برابر دبير و دبير نيز در برابر هيأت مديره مسوول هستند.

 

ماده 29- وظايف واختيارات خزانه دار:

1- امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رييس هيات مديره و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي.

2- اداره امور مالي انجمن تهيه و تنظيم دفاتر واسناد و صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابهاي انجمن صنفي.

3- رسيدگي به صحت اسناد و مدارك تنظيم شده در مورد كليه دريافتها و پرداختها و تاييد و امضاي صورتحساب هاي مربوط.

4-تاییدصدور و امضای كارت عضويت اعضا توسط ریيس هيأت مديره.

5- نظارت برخريد، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالي ومسووليت درحفظ اموال منقول، غير منقول، وجوه، اسناد، مدارك مالي وصحت معاملات انجمن صنفي.

6- ثبت كليه دريافتي ها وهزينه هاي انجمن صنفي در دفاتر رسمي انجمن صنفي.

7- پيش بيني بودجه و هزينه هاي يك ساله انجمن صنفي و تسليم آن به هيأت مديره جهت ارايه به مجمع عمومي.

تبصره 1-  خزانه دارموظف است هر سال قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش کتبی  مالي انجـــمن صنفي را جهت ارايه به مجمع عمومي تنظيم و پس از امضاي خود و ریيس هيأت مديره،رونوشت آن را در اختيار بازرسان و دبیر جهت اطلاع به اعضا  قرار دهد.

تبصره 2- خزانه دار موظف است درهر مورد بنا به تقاضاي بازرسان،كليه دفاتر واسناد مالي را براي رسيدگي در محل انجمن صنفي در ازاي رسيد و براي مدت معين، در اختيار آنان قرار دهد.

 

ج ـ بازرس يا بازرسان، حدود وظايف واختيارات آنان

ماده30-انجمن صنفي داراي3نفر بازرس اصلي و یک نفر بازرس علي البدل مي باشدكه با راي مستقيم و مخفي اعضا از بين كانديداهاي واجد شرايط عضو انجمن براي مدت 1 سال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي مشروط به حفظ شرايط لازم بلامانع است.

تبصره- در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرايط انتخاب يا سلب عضويت ، بازرس يا بازرسان علي البدل براي بقيه دوره جانشين و عهده دار وظايف آنان خواهند بود.

ماده 31- وظايف و اختيارات بازرسان :

1- نظارت بر كليه اقدامات هيأت مديره و دبير در حدود مقررات اين اساسنامه وهمچنين مراقبت در كليه امور مربوط به دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده.

2- رسيدگي و نظارت به دفاتر واوراق و اسناد مالي و هزينه هاي انجمن صنفي و مراقبت درحسن جريان امور مالي و اداري انجمن صنفي.

3- پيگيري و رسيدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهيه گزارش و ارايه به وزارت تعاون، كارورفاه اجتماعي و همچنين ارايه رونوشت گزارش به هيأت مديره يا مجمع عمومي(حسب مورد).

4- رسيدگي واظهار نظر درمورد گزارش مالي جهت ارايه به مجمع عمومي.

5- اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم، با توجه به اختيارات مندرج در اين اساسنامه.

6- شرکت در جلسات هيأت مديره،(در صورت لزوم) بدون داشتن حق راي.

تبصره 1- بازرسان بايد پيش از تاريخ تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي و كليه محاسبات مربوطرا رسيدگي ونظر مثبت يا منفي خود را به دبيرخانه انجمن صنفي تسليم دارند. همچنين بازرسان ملزم هستند خلاصه اقدامات خود را حداقل سالی یکبار در مجمع عمومی سالانه بطور کتبی و رسمی گزارش نمایند.

 

فصل چهارم-ساير مقررات

 

ماده32- كانديداهاي عضويت در هيأت مديره و بازرسان بايد داراي شرايط زير باشند:

1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران

2- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

3- عدم وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي غيرقانوني

4- نداشتن محکومیت قطعی كيفري موثرکه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد.

5- داشتن حسن شهرت

6- عدم اعتياد به مواد مخدر

7-حداقل 30سال تمام سن.

8-حداقل تحصیلات کارشناسی

تبصره-هر ده سال سابقه فعالیت نمایندگی بیمه ایران ،مدرک یک مقطع تحصیلی به شمار می آید.

9-سه سال سابقه عضویت انجمن صنفی مربوط،منتهی به زمان کاندیداتوری و ادامه عضویت.

10-متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.

تبصره-کانیداهای اولین دوره هیات مدیره و بازرسان از شرط مقرر در بند 9 معاف هستند.

ماده 33- در اجراي ماده1-8آیين نامه انجمنهاي صنفي وکانونهاي مربوط، به منظور ثبت و آموزش اعضا، هر دوره حداقل پنج درصد حق عضويت دريافتي از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي واريز خواهد شد.

ماده 34- در صورت بروز اختلاف بين اعضاي هيات مديره با يكديگر يا هيات مديره با بازرسان و يا اعضاي انجمن صنفي با هريك از اعضاي هيات مديره يا بازرسان، حل آن مي تواند در وهله اول از طريق هيات داوري صورت گيرد . به اين منظور در صورت درخواست هريك از طرفين اختلاف، مجمع عمومي فوق العاده با رعايت مقررات مربوط تشكيل و از بين خود 3 يا 5 نفر را جهت حل اختلاف انتخاب مي نمايد. در صورت عدم پذيرش راي هيات داوري از سوي طرفين اختلاف، مطابق مواد اين اساسنامه و مقررات مربوط اقدام مي شود . هيات داوري پس از صدور راي خود، منحل مي گردد .

 ماده 35-مسوولان انجمن صنفي، مكلفند هر نوع مدارك، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را جهت بررسي در محل انجمن صنفي يا خارج از آن، در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دهند.

 

ماده 36- انجمن صنفي در موارد زير منحل مي گردد:

1- در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده

2- گذشت شش ماه از تاريخ پايان اعتبار هيأت مديره وعدم  تجديد انتخابات آن

3- در صورت صدور رأي قطعي از طرف مراجع قضايي كشور

 

تبصره1-انحلال انجمن ،موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرارداد منعقده قبلی نخواهد بود.

تبصره 2- چنانچه انجمن صنفي بنا به تصويب مجمع عمومي فوق العاده منحل گردد، مجمع مذكور مكلف است در همان جلسه از بين اعضاي حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 يا 5 نفر به عنوان اعضاي هيأت تصفيه اقدام و نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه، به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام نمايد.

تبصره 3-چنانچه انجمن صنفي به لحاظ عدم تجديد انتخابات هيات مديره در مهلت مقرر قانوني يا براساس راي مراجع قضايي منحل گردد و تشكيل مجمع عمومي فوق العاده امكانپذير نباشد، حداکثر ظرف دو هفته بازرسان و رییس هیات مدیره با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی این وظیفه را عهده دار خواهند داشت ، که در صورت عدم وجود،هیات تسویه ای مرکب از 3 یا 5 نفر از اعضای با سواد و با سابقه و مطلع کانون ، با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل گردد.

ماده 37- چنانچه حداکثر تا پایان دوره اعتبار هیات مدیره،نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیات مدیره اقدام نشده باشد.بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار می دهند.پس از اخطار بازرسان ، یک سوم اعضای انجمن حداکثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه در این مدت (حداکثر شش ماه پس از پایان دوره اعتبار هیات مدیره)تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد،بازرسان یا یک سوم اعضای انجمن مکلف هستند انحلال انجمن را به وزارت کار و امور اجتماعی و در صورت دارا بودن عضویت کانون ،به کانون ذیربط اعلام نمایند.

ماده 38-هیات تصفیه مکلف است حد اکثر ظرف مدت 6 ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت کار و امور اجتماعی به کلیه حسابهای انجمن رسیدگی نموده ،لیست کاملی از کلیه داراییهای انجمن صنفی شامل اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن را تهیه نموده ،دارایی انجمن را پس از تصفیه کلیه حسابهای بدهکاران و بستانکاران و تادیه بدهی ها ، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای مابقی را در صورت مازاد با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی در اختیار کانون انجمن های صنفی نمایندگان بیمه ایران قرار دهند و در صورت عدم وجود به انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران نزدیکترین استان واگذار شود.

ماده 39- هر گونه ابهامي در اجراي مقررات آن، تابع نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي باشد.

ماده 40 –هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه پس از موافقت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي معتبر و قابل اجراست.

ماده41- مهلت هاي مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهاي تعطيل خواهد بود.

اين اساسنامه در 4 فصل و41 ماده در تاريخ 29/03/1401 با اكثريت آرا به تصويب مجمع عمومي فوق العاده انجمن صنفي نمایندگان بیمه ایران استان تهران رسيد.

 

 

اساسنامه انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران