بسمه تعالي

« اساسنامه انجمن صنفي كارفرمايي نمايندگان بيمه ايران استان تهران »

 

فصل يكم – كليات

ماده ۱- هدف:

در اجراي ماده ۱۳۱ قانون كار جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه انجمن هاي صنفي و كانونهاي مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد؛اين انجمن صنفي تشكيل مي گردد.

 

ماده ۲- نام، حوزه فعاليت و اقامتگاه قانوني انجمن صنفي:

نام اين تشكل”انجمن صفي كارفرمايي نمايندگان بيمه ايران استان تهران” مي باشد كه دراين اساسنامه به اختصار«انجمن صنفي» ناميده مي شود.
حوزه فعاليت انجمن صنفي – حوزه جغرافيايي فعاليت اين انجمن” استان تهران” مي باشد،اقامتگاه قانوني و محل استقرار دفتر مركزي آن به شرح ذيل است:
تهران – خيابان فلسطين – بين م فلسطين و خيابان بزرگمهر – پلاك ۳۷۲ – طبقه ۷- واحد 70۳  – تلفن   ۶۶۹۷۶۷۷۰  –  ۶۶۹۷۶۷۷۱    نمابر ۶۶۹۷۶۷۶۹
تبصره – هيات مديره مي تواند هر زمان كه ايجاب نمايد ، اقامتگاه قانوني انجمن صنفي را در محدوده حوزه فعاليت خود تغيير داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضاء – از طريقي كه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد – بطور كتبي به وزارت كار و امور اجتماعي نيز منعكس نمايد.

 

ماده ۳- وظايف اساسي و عام انجمن صنفي :

۱- كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن.

۲- جمع آوري اطلاعات ، بررسي و تحقيق درباره مشكلات،شناحت نيازهاو اولويتها.

۳-  برنامه ريزي براي تامين نيازهاي صنفي ، آموزش ،توسعه و گسترش فعاليتها.

۴- كوشش در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفيت توليد، انتقال نوآوري تكنولوژيك.

۵- سعي در بهبود كيفيت توليد يا بررسي،شناخت و استقرار روشهاي نوين كنترل كيفيت.

۶- كوشش براي هماهنگي در امور آموزش ،ارتقاي مهارت و تامين نيروي انساني مورد نياز، همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي و ساير دستگاه ها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزش هاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار.

۷- انجام تحقيقات لازم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط به قوانين كار و تامين اجتماعي و مسائل رفاهي و حقوق قانوني كارفرمايان به مراجع ذيربط.

۸- دريافت وروديه ،حق عضويت و كمكهاي مالي داوطلبانه مطابق اساسنامه.

۹- همكاري در جهت تاسيس،تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني مرتبط با وظايف انجمن صنفي به منظور برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر.

۱۰- حمايت و دفاع از حقوق و منابع صنفي و حرفه اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمانهاي دولتي و ملي نسبت به هدفهاي انجمن.

۱۱- خريد،فروش و تملك اموال منقول و غير منقول انجمن صنفي به نام و به حساب انجمن صنفي مشروط برآنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.

۱۲- پيوستن به انجمن هاي صنفي همگن به منظور تشكيل يا عضويت در كانون انجمن هاي صنفي مربوط پس از تصويب در مجمع عمومي با رعايت مقررات قانوني .

۱۳- همكاري با ساير تشكيل هاي صنفي وانجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهده انجمنهاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد.

۱۴- قبول مسئوليت و همكاري با وزارتخانه ها،سازمانها و نهادهاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاهها به انجمن هاي صنفي محول مي كنند و آمادگي براي ارائه مشورتهاي لازم به آنها.

۱۵- ايجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهاي مرتبط با وظايف انجمنهاي صنفي يا كانونهاي مربوط در داخل يا خارج از كشور در چارچوب فعاليتهاي صنفي و قوانين و مقررات كشور.

۱۶- شركت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمانهاي كارفرمايي ذيربط مشمول قانون و انعقاد پيمانهاي دسته جمعي با سازمانهاي كارگري.

 

ماده ۴- وظايف اختصاصي انجمن صنفي:

۱- کوشش در جهت اعتلاي صنعت بيمه استان و بسط مفاهيم بيمه اي در بين آحاد جامعه با همكاري ديگر سازمان هاي ذي صلاح .

۲- سامان بخشيدن به تجمع هاي صنفي اعضاءدر شهرستان هاي استان و شعبات شهر تهران و كمك ومساعدت در جهت استقرار دفاتر فرعي انجمن در شهرستان ها و شعبات ياد شده .

تبصره :‌آيين نامه اجرايي وظايف،تكاليف و مسئوليت هاي دفاتر فرعي توسط كميته تدوين آيين نامه ها (و يا در صورت عدم تشكيل كميته ياد شده توسط هيئت مديره) حداكثر تا ۳ ماه پس از انتخاب اولين هيات مديره انجمن صنفي تدوين خواهد شد.

 

فصل دوم

شرايط عضويت ،تعليق،سلب عضويت و منابع مالي انجمن صنفي

 

ماده ۵- شرايط عضويت :

كليه اشخاص حقيقي (كارفرمايان) و اشخاص حقوقي در صورت دارابودن شرايط زير مي توانند به عضويت اين انجمن صنفي در آيند:

۱- تابعيت ايران.

۲-  شاغل در حرفه نمايندگي بيمه ايران در حوزه فعاليت انجمن صنفي با ارايه پروانه نمايندگي معتبر .

تبصره: دارا بودن پروانه و اشتغال به حرفه نمايندگي توامان شرط عضويت است .
۳- قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه و تصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي.

۴- پرداخت وروديه و همچنين پرداخت حق عضويت به طور مرتب.

تبصره۱- كليه واجدان شرايط مي توانند آزادنه عضويت انجمن را بپذيرند و هيچ كس را نمي توان به عضويت در انجمن ،مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.

تبصره۲- چنانچه به دليل واجد شرايط نبودن بعضي از متقاضيان، تقاضاي عضويت آنان ازسوي هيات مديره پذيرفته نگردد؛متقاضي مي تواند شكايت خود را در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح نمايد.تصميات مجمع عمومي در اين زمينه قطعي است.

تبصره۳- در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد؛ از عضويت در انجمن مستعفي شناخته   مي شود، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است .

 

ماده ۶- موارد تعليق يا محروميت از عضويت انجمن صنفي:

۱- عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده ۹ اين اساسنامه (با اعلام مسئولان مالي انجمن صنفي )

۲- عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و توصيه ها و تصميمات قانوني هر يك از اركان انجمن (با تشخيص هيات مديره انجمن صنفی)

۳- از دست دادن شرايط مندرج در ماده ۵ اين اساسنامه.
۴- آراء قطعي صادره از سوي مراجع قضايي كشور.

۵- تغيير شغل و يا عدم اشتغال به حرفه نمايندگي.

تبصره – در موارد بندهاي ۱و۲ عضويت شخص مورد نظر تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق در مي آيد و تارفع تعليق توسط مجمع عمومي عادي ،حق راي نخواهد داشت .

ماده ۷- منابع مالي انجمن صنفي:

الف- وروديه براي هر عضو مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ريال كه فقط براي يك بار دريافت مي گردد .

ب- حق عضويت به ميزان ۰۰۰/۳۰ ريال در ماه .

ج – كمك هاي مالي داوطلبانه اعضا در حد توانايي و به اختيار كمك دهنده.
تبصره۱- قبول و دريافت كمك هاي مالي از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي غير عضو منوط است به اطلاع كتبي به وزارت كار و امور اجتماعي.
تبصره۲- انجمن صنفي بايد داراي حداقل ۲ دفتر با عنوان هاي دفتر عضويت و دفتر امور مالي مي باشد .

ماده ۸-

كليه اعضا بايد حق عضويت خود را با توجه به ماده ۷ ، مرتباً به خزانه دار پرداخت و رسيد دريافت نمايند و يا به حساب بانكي كه انجمن صنفي تعيين و اعلام مي كند واريز و رسيد بانكي را به خزانه دار تسليم نمايند.

تبصره۱- دريافت و جمع آوري حق عضويت و ساير منابع مالي بايد به موجب قبض هاي چايي شماره دار باشد و به امضاي رئيس هيات مديره و خزانه دار انجمن برسد.

تبصره۲-  مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت مي شود، قابل استرداد نيست.

تبصره۳-  هيات مديره نمي تواند منابع مالي انجمن صنفي را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه به مصرف برساند.

ماده۹ –

چنانچه هر يك از اعضا در مدت حداكثر ۳ ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضويت خودداري نمايد ، از طرف خزانه دار به وي اخطار كتبي داده مي شود.چنانچه از تاريخ اخطار، حداكثر ظرف يك ماه اقدام به پرداخت حق عضويت عقب افتاده ننمايد، با تصويب هيات مديره،عضويت شخص مذكور در انجمن صنفي ،به حالت تعليق در مي آيد .اخراج يا قبول مجدد آنان از اختيارات مجمع عمومي عادي مي باشد .

تبصره – تشخيص موجه بودن عذر اعضاي مورد نظر،با هيات مديره خواهد بود.

 

فصل سوم-اركان انجمن صنفي

ماده ۱۰- اركان انجمن صنفي عبارت است از :

۱- مجمع عمومي

۲- هيات مديره

۳- بازرس يا بازرسان

الف – مجمع عمومي ،حدود وظايف و اختيارات آن :

 

ماده۱۱-  

مجمع عمومي كه عالي ترين ركن انجمن صنفي است : از اجتماع اعضا حقيقي و يا نمايندگان اعضاي حقوقي ،با هماهنگي و نظارت وزارت كارو امور اجتماعي به دو صورت عادي و فوق العاده تشكيل ميگردد .

تبصره ۱- براي تشكيل مجامع عمومي عادي و فوق العاده، هيات مديره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسيله نشر در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار كه در آن ،روز ،ساعت ،مكان تشكيل و دستور جلسه بطور روشن قيد شده باشد؛ اقدام نمايد. بديهي است از تاريخ دعوت اعضاءتا تشكيل مجمع عمومي و همچنين بين دو مرحله مجمع عمومي ،بايد حداقل ۱۵ روز فاصله باشد و حداكثر اين فاصله نبايد از ۴۵ روز تجاوز نمايد.

تبصره۲-  دعوت مجامع عمومي به تصويب هيات مديره خواهد بود و در صورت استنكاف هيات مديره، بازرس يا بازرسان مي توانند راساً‌ نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند .همچنين در صورت خودداري بازرس يا بازرسان، حداقل يك سوم اعضاي انجمن صنفي مي توانند مجمع عمومي را دعوت نمايند.

تبصره۳-  دعوت كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده، مكلفند موضوع و تاريخ تشكيل مجمع عمومي را حداقل ۱۵ روز پيش از تشكيل ،طي دعوتنامه كتبي به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام نمايند.

تبصره۴-  اخذ راي در جلسات مجامع عمومي علني است مگر در مورد انتخاب هيات مديره ،هيات داوري و بازرسان و ساير مواردي كه مجمع عمومي تصويب نمايد؛ بطور كتبي و مخفي بعمل خواهد آمد .

تبصره۵-  هر يك از اعضاي مجمع عمومي مي تواند وكالت يكي ديگر از اعضا را بر عهده گيرد .

ماده۱۲ –

مجمع عمومي عادي هر سال يك بار با حضور دست كم نصف بعلاوه يك اعضا رسميت مي يابد .چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد؛ براي بار دوم به همان ترتيب دعوت و با حضور حداقل يك سوم اعضا رسميت خواهد يافت .

در صورتي كه پس از طي مراحل اول و دوم ،مجمع عمومي عادي حد نصاب لازم را كسب ننمايد؛ مرحله سوم آن با حضور دست كم يك پنجم اعضا برگزار خواهد شد.

تبصره۱-  مجمع عمومي عادي در مواقع ضروري بنا به تشخيص و دعوت هيات مديره يا بازرسان يا يك سوم اعضاء بطور فوق العاده تشكيل مي گردد . اين مجمع نيز داراي همان وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي مي باشد و ترتيب دعوت و تجديد دعوت و نصاب آن نيز ،همانند مجمع عمومي عادي خواهد بود.

تبصره۲-  تصميمات مجمع عمومي عادي در كليه مراحل، با اكثريت نصف بعلاوه يك آراء حاضران معتبر است . مگر در موارد انتخاب هيات مديره و بازرسان كه با اكثريت نسبي آراي حاضران نافذ خواهد بود.

 

ماده ۱۳- وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي عبارتست از:

۱- استماع گزارش هيات مديره و بازرس يا بازرسان در مورد كارهاي انجام شده و رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب آن و همچنين اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هاي مربوط به برنامه هاي سال جاري وآتي انجمن صنفي.

۲- استماع ،رسيدگي واتخاذ تصميم در مورد تصويب يا عدم تصويب گزارش مالي خزانه دار در خصوص صورتهاي مالي سالانه و بودجه آتي انجمن صنفي.

۳- دادن رهنمود و تصويب سياستهاي كلي و تعيين خط مشي و برنامه هاي آتي انجمن صنفي.

۴- تعيين نحوه اطلاع رساني به اعضاء در خصوص دعوت به مجمع عمومي و ساير موارد .

۵- بررسي و تصويب يا رد تقاضاي متقاضيان عضويت در انجمن صنفي كه صلاحيت آنان از سوي هيات مديره تاييد نشده باشد .

۶- رسيدگي نهايي به اعتراض كساني كه طبق مقررات انضباطي اين اساسنامه، از عضويت انجمن صنفي معلق يا سلب عضويت شده اند (موضوع ماده ۶ اساسنامه)

۷- تفويض اختيار به هيات مديره در مورد انعقاد پيمانهاي دسته جمعي در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي قانوني اعضا.

۸- ايجاد كميته ها و همكاري در جهت تاسيس و تقويت شركتهاي تعاوني و ساير مراكز مرتبط.

۹- انتخاب و عزل انفرادي و دسته جمعي اعضاي هيات مديره و بازرسان انجمن صنفي.

۱۰- اتخاذ تصميم در مورد پيوستن به انجمن هاي صنفي همگن به منظور تشكيل يا عضويت در كانون انجمن هاي صنفي مربوط و يا خارج شدن از كانونهاي مذكور.

ماده۱۴

مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصميم در موارد موضوع ماده ۱۵ ، با حضور دست كم نصف بعلاوه يك اعضا تشكيل خواهد شد.چنانچه بار اول اين نصاب حاصل نشود ؛ در مرحله دوم با حضور حداقل يك سوم اعضاء رسميت مي يابد و در هر حال تصميمات آن اعم از مرحله اول يا دوم ،با اكثريت سه چهارم آراء اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۱۵- وظايف واختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتست از:

۱- طرح و تصويب اصلاحات اساسنامه.

۲- تغيير ميزان وروديه و حق عضويت اعضا يا تفويض اختيار به مجمع عمومي عادي يا هيات مديره، در اين زمينه .

۳- انحلال انجمن صنفي و انتخاب هيات تصفيه.

تبصره- پيشنهاد ها در زمينه تغيير يا اصلاح مواد اساسنامه ، بايد به طور مشخص در آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده درج شود.

 

ماده ۱۶-

پس از حد نصاب رسيدن تعداد اعضاي حاضر و اعلام رسميت جلسه مجمع عمومي توسط رئيس يا يكي از اعضاي هيئت مديره، بلافاصله هيات رئيسه مجمع عمومي مركب از دست كم يك رئيس، يك يا دو نايب رئيس و يك يا دو منشي از بين اعضاي حاضر با راي اكثريت اعضا انتخاب و اداره جلسه را بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هيات مديره و بازرسان يا يكي از آنها نيز در دستور كار مجمع عمومي باشد ؛ دو نفر ديگر به عنوان ناظر از بين اعضاي حاضر در جلسه با راي اكثريت اعضا انتخاب مي شوند .

تبصره۱- اعضاء هيات رئيسه مجمع عمومي وهيات نظارت بر انتخابات نبايد كانديداي عضويت در هيات مديره و بازرسان باشند.(مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومي و يا زماني كه انجمن صنفي داراي كمتر از ۲۰ عضو باشد)

تبصره۲-  برگزار كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده موظفند فهرست اسامي و مشخصات اعضاي انجمن صنفي را تهيه و پيش از آغاز مجمع عمومي ، آن را به امضاي اعضاي حاضر برسانند.

تبصره ۳-   هيات رئيسه و هيات نظارت بر انتخابات، مكلفند در پايان راي گيري ،پس از شمارش وقرائت آرا به ترتيب حائزان اكثريت آرا، اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره ،بازرسان اصلي و علي البدل را طي صورتجلسه تعيين نمايند.

تبصره ۴-  هر گاه در مجمع عمومي،شور و اخذ تصميم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نيابد، هيات رئيسه مجمع با تصويب اكثريت اعضا مي تواند اعلام تنفس نموده ،تاريخ جلسه بعدي را كه حداكثر از سه هفته متجاوز نباشد ؛ معين كند. تمديد جلسه، نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم براي تشكيل جلسه همان نصاب قبلي مي باشد كه در صورت عدم تشكيل،در مرحله بعدي، مجمع عمومي طبق روال مندرج در اين اساسنامه برگزار خواهد شد.

 

ماده۱۷-

چنانچه اعضاي شركت كننده در انتخابات ظرف يك هفته از تاريخ تشكيل مجمع عمومي باذكر دلايل به چگونگي انجام انتخابات كتباً اعتراض نمايند ، هيات رئيسه و هيات نظارت بر انتخابات مكلف خواهند بود،حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ رويت اعتراض، به آن رسيدگي و نتيجه را به نحو مقتضي به اطلاع اعضاي انجمن صنفي خصوصاً اعضاي معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايند.
تبصره- چنانچه اعتراض يا اعتراضهاي رسيده وارد باشد، هيات رئيسه و هيات نظارت ،ابطال انتخابات را اعلام وبه ترتيب مقرر در اساسنامه ،نسبت به دعوت مجمع عمومي و تجديد انتخابات، اقدام خواهد شد.

ب- هيات مديره و وظايف و اختيارات آن

ماده۱۸-

هيات مديره داراي ۷ (هفت) نفر عضو اصلي و ۲ ( دو) نفر عضو علي البدل بوده كه از بين كانديداهاي واجد شرايط، با راي كتبي و مخفي اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي، براي مدت ۳ سال انتخاب مي كردند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي در صورت حفظ شرايط لازم، بلامانع است.

ماده۱۹-

هيات مديره مكلف است، پس از قطعيت انتخابات ،ظرف يك هفته اولين جلسه خود را تشكيل و از بين خود ،يك رئيس، يك نايب رئيس، يك خزانه دار و از بين اعضاي اصلي هيات مديره يا خارج از آن يك دبير انتخاب و صاحبان امضاء مجاز اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور را طي صورتجلسه اي به اطلاع اعضا برساند و نسخه اي از صورتجلسه مذكور را به همراه مدارك مورد نياز به منظور انجام تشريفات ثبت ،به وزارت كارو امور اجتماعي تسليم نمايد.

ماده ۲۰-

جلسات هيات مديره هر پانزده روز (۱۵ روز) يك بار تشكيل و با حضور اكثريت اعضا (حداقل پنج  نفر ) رسميت مي يابد. تصميمات آن با آرا اكثريت اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود وهمچنين برحسب ضرورت، بنا به دعوت رئيس، نايب رئيس يا ۳ نفر از اعضاي هيات مديره بطور فوق العاده تشكيل مي گردد .

تبصره۱-  خدمات هيات مديره افتخاري است مگر اينكه مجمع عمومي در اين مورد ترتيب ديگري اتخاذ و به تصويب برساند.

تبصره۲ – غيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب،بدون ارايه عذر موجه به عنوان استعفاي شخصي از سمت هيات مديره تلقي مي گردد و عضو يا اعضاي علي البدل به ترتيب تقدم آرا جانشين عضو مستعفي خواهند شد. تشخيص موجه يا غير موجه بودن عذر بر عهده هيات مديره خواهد بود.

 

ماده۲۱-

هيات مديره موظف است حداكثر ظرف يك ماه پس از به ثبت رسيدن مصوبات مجمع عمومي در وزارت كار و امور اجتماعي و دريافت گواهينامه ثبت وساير مدارك شناسايي انجمن، به نام انجمن صنفي و با امضاي مشترك صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي انجمن صنفي(رئيس،دبير و خزانه دار)،در بانك يا بانك هاي كشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن صنفي را در آن واريز نمايد.

 

ماده ۲۲-

رئيس هيات مديره يا دبير و خزانه دار مشتركاً صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و كلاً‌ مسئولان اداري و مالي انجمن صنفي بوده و حفظ كليه اموال، دارائيها ،اسناد،اوراق بهادار و دفاتر مالي انجمن به عهده آنها مي باشد .

تبصره-  كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي انجمن با امضاء رئيس هيات مديره يا دبير، ممهور به مهر انجمن و كليه اسناد مالي، اوراق رسمي بهادار و قراردادهاي تعهد آور كه به تصويب هيات مديره رسيده باشند ؛ با امضاء مشترك رئيس هيات مديره يا دبير و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفي معتبر خواهد بود.

 

ماده۲۳-

در صورت استعفا ،فوت،از دست دادن شرايط ،سلب عضويت يا غيبت غير موجه در سه جلسه متوالي يا ۵ جلسه متناوب ،اعضاي علي البدل با توجه به تقدم آرا جايگزين عضو يا اعضاي مزبور خواهند شد. هيات مديره مكلف است نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام نمايد.

تبصره۱-  مادامي كه اكثريت اعضاي هيات مديره،سمت خود را حفظ نموده باشند،انتخابات تكميلي براي باقيمانده دوره برگزار مي گردد.

تبصره۲ –  در صورت استعفا،فوت از دست دادن شرايط يا سلب عضويت اكثريت اعضاي هيات مديره توسط مجمع عمومي فوق العاده ،انتخابات هيات مديره بايد تجديد گردد. در اين صورت بازرسان يا يك سوم  اعضاي انجمن صنفي موظفند مجمع عمومي را جهت انجام انتخابات دعوت نمايند . به هر حال چنانچه ظرف ۶ ماه در اين زمينه اقدامي صورت نگيرد ؛ بازرسان يا يك سوم اعضا موظف هستند جهت تعيين تكليف مراتب را به اطلاع وزارت كار واموراجتماعي برساند.

 

ماده۲۴-

هيات مديره موظف است دست كم سه ماه پيش از پايان دوره اعتبار قانوني ،در مورد دعوت مجمع عمومي به منظور تجديد انتخاب مسئولان انجمن صنفي اقدامات لازم را بعمل آورد.

تبصره- هيات مديره پس از پايان دوره ماموريت، تا تعيين هيات مديره جديد ،مسئول حفظ كليه دارائيها و اموال و اسناد و مدارك انجمن خواهد بود.

ماده ۲۵- ساير وظايف و اختيارات هيات مديره:

۱- تهيه دفاتر رسمي و قانوني انجمن صنفي(دفاترمالي- عضويت)

۲-   اجراي دقيق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي.

۳- دعوت مجامع عمومي در موعد مقرر و بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت در انجمن صنفي.

۴-  بررسي بودجه وگزارش مالي خزانه دار و پيشنهاد آن به مجمع عمومي.

۵-  تشكيل مرتب و به موقع جلسات هيات مديره به منظور رسيدگي به امور جاري انجمن صنفي.

۶- تعيين محل اقامتگاه قانوني و دفتر مركزي انجمن صنفي (در صورت تفويض اختيار از طرف مجمع عمومي فوق العاده )

۷-  انتخاب و معرفي نماينده به مراجع ذيصلاح براي موارد خاص ومعين.

۸- بررسي وضع مالي انجمن صنفي و اتخاذ تصميم نسبت به هزينه هاي جاري و ضروري آن.

۹-  همكاري درجهت تاسيس و تقويت شركتهاي تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي براي اعضا.

۱۰- وكالت ونمايندگي انجمن در مراجع قانوني، حقوقي،قضائي،دستگاه هاي دولتي و ملي در حدود مقررات اين اساسنامه .

۱۱- اتخاذ تصميم در مورد پيمانهاي دسته جمعي و بررسي و تصويب آئين نامه هاي داخلي .

۱۲- تهيه گزارش عملكرد هيات مديره و ارايه آن به مجمع عمومي.

۱۳- تعيين و اعزام نمايندگاني جهت شركت در جلسات مراجع حل اختلاف و كميته هاي مختلف نظير حفاظت فني و بهداشت كار ونظاير آن با رعايت مقررات قانوني.

۱۴- تشكيل كميته هاي مختلف (در صورت لزوم) از قبيل كميته حل اختلاف ،كميته عضويت،كميته تداركات وپشتيباني،كميته امور حقوقي ،كميته رفاهي ،كميته بررسي و تدوين آيين نامه ها ،كميته فني و ساير كميته ها.

۱۵- اتخاذ تصميم در مورد الحاق يا عدم الحاق به كانون انجمن هاي صنفي نمايندگان بيمه ايران يا كانون انجمن هاي صنفي نمايندگان صنعت بيمه يا كانون عالي كارفرمايي و ديگر موارد مشابه.

 

ماده۲۶- رئيس هيات مديره داراي وظايف و اختياراتي به شرح ذيل است:

۱- مراقبت در حسن جريان امور انجمن صنفي و دعوت از اعضاي هيات مديره به تشكيل مرتب جلسه.

۲- اداره جلسات هيات مديره و تنظيم صورتجلسه ها با همكاري منشي جلسه.

۳- ابلاغ تصميمات و مصوبات مجامع عمومي و هيات مديره به دبير و ساير مسئولان انجمن صنفي ،جهت اجراو پي گيري آن.

۴- امضاي كليه قراردادها واحكام استخدامي كارشناسان، مشاوران ، دبير و ساير مسئولان انجمن صنفي كه با تصويب هيات مديره استخدام يا به كار گمارده خواهند شد.

۵- امضاي كليه چك ها واسناد اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار و ممهورنمودن آن به مهر انجمن صنفي.

۶- انجام ساير اموري كه به موجب اساسنامه بر عهده رئيس قرار دارد.

تبصره- قسمتي از وظايف رئيس هئيت مديره كه مربوط به امور اداري مي باشد ، قابل واگذاري به دبير انجمن خواهد بود.

ماده۲۷-

دبير خانه انجمن صنفي تحت مسئوليت مستقيم دبير انجمن و زير نظرهيات مديره به منظور اداره تشكيلات اجرايي و اجراي مصوبات هيات مديره در مركز اصلي انجمن صنفي داير و مي تواند داراي كاركناني باشد كه بنا به پيشنهاد رئيس هيات مديره يا دبير و تصويب هيات مديره، به كار گمارده مي شوند.

ماده۲۸-وظايف و اختيارات دبير:

۱- حفظ و نگهداري كليه اسناد  و مدارك و صورتجلسات و سوابق اعضاء و دفاتر انجمن صنفي.

۲- انجام مكاتبات اداري وجاري انجمن صنفي.

۳- امضاي اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور به همراه خزانه دار در صورت داشتن چنين اختياري از سوي هيات مديره.

تبصره : در صورتي كه دبير خود عضو هيات مديره باشد، ذاتاً چنين اختياراتي دارد.

۴- تهيه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضاي كارتهاي عضويت اعضاء باتفاق خزانه دار انجمن.

۵- تهيه دفاتر « عضويت» و «امورمالي» با نظر وزارت كار و امور اجتماعي و همچنين دفاتر انديكاتور و ثبت و صدورنامه ها.

۶- تهيه و تنظيم نشريات مربوط به انجمن صنفي در حدود مقررات قانوني.

۷- ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شيوه نامه هاي دولتي و ساير مقررات قانوني براي آگاهي و استفاده مسئولان و اعضاي انجمن صنفي.

۸- مهيا ساختن مكان تشكيل جلسات مجامع عمومي ،هيات مديره و بازرسان .
۹- ابلاغ مصوبات و تصميمات اركان انجمن و احكام و نامه هاي واصله از مراجع قانوني و دستگاه هاي اداري به مسئولان مربوط.

۱۰- انجام ساير اموري كه به نحوي از انحاء با وظايف دبير خانه ارتباط دارد.

تبصره- كاركنان دبير خانه در برابر دبير و دبير نيز در برابر هيات مديره مسئول هستند.

ماده۲۹- وظايف و اختيارات خزادنه دار:

خزانه دار مسئول امور مالي انجمن صنفي بوده و داراي وظايف و اختياراتي به شرح ذيل است:

۱- امضاي كليه چك ها واسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رئيس هيات مديره يا يكي ديگر از صاحبان امضاي مجاز اسناد مالي و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي.

۲- اداره امور مالي انجمن، تهيه و تنظيم دفاتر واسناد و صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابهاي انجمن صنفي.

۳- رسيدگي بر صحت اسناد و مدارك تنظيم شده در مورد كليه دريافتهاو پرداختها و تاييد و امضاي صورتحسابهاي مربوط.

۴- امضاو صدور كارت عضويت اعضاو به اتفاق رئيس هيات مديره يا دبير.

۵- نظارت برخريد، فروش،اجاره و هر نوع عمل مالي و مسئووليت در حفظ اموال منقول ،غير منقول ،وجوه،اسناد،مدارك مالي و صحت معاملات انجمن صنفي.

۶- ثبت كليه دريافتي ها وهزينه هاي انجمن صنفي در دفاتر رسمي انجمن صنفي.

۷- پيش بيني بودجه و هزينه هاي يك ساله انجمن صنفي و تسليم آن به هيات مديره جهت ارايه به مجمع عمومي.

تبصره۱- خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه ،گزارش مالي انجمن صنفي را جهت ارايه به مجمع عمومي تنظيم و پس از امضاي خود و رئيس هيات مديره ،رونوشت آن را در اختيار بازرسان قرار دهد.

تبصره۲- خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضاي بازرسان، كليه دفاتر واسناد مالي انجمن صنفي را براي رسيدگي در محل انجمن صنفي در ازاي رسيد و براي مدت معين ،در اختيار آنان قرار دهد.

ج- بازرس يا بازرسان ،حدود وظايف و اختيارات آنان

ماده۳۰-

بازرسان انجمن صنفي،متشكل از …. نفر بازرس اصلي……. نفر بازرس علي البدل كه با راي مستقيم و مخفي اعضا از بين كانديداهاي واجد شرايط عضو انجمن براي مدت يك سال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي مشروط به حفظ شرايط لازم بلامانع است.

تبصره- در صورت استعفا،فوت،از دست دادن شرايط انتخاب يا سلب عضويت آنها ،بازرس يا بازرسان علي البدل براي بقيه دوره جانشين و عهده دار وظايف آنان خواهند بود.

ماده۳۱- وظايف و اختيارات بازرسان

۱- نظارت بر كيله اقدامات هيات مديره و دبير در حدود مقررات اين اساسنامه و همچنين مراقبت در كليه امور مربوط به دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده .

۲- رسيدگي و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالي و هزينه هاي انجمن صنفي و مراقبت در حسن جريان امور مالي واداري انجمن صنفي.

۳- پيگيري و رسيدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهيه گزارش و ارايه به وزارت كار و امور اجتماعي و همچنين ارايه رونوشت گزارش به هيات مديره يا مجمع عمومي(حسب مورد)

۴- رسيدگي و اظهار نظر در مورد گزارش مالي جهت ارايه به مجمع عمومي.

۵- اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم ،با توجه به اختيارات مندرج در اين اساسنامه .

۶- شركت در جلسات هيات مديره(درصورت لزوم)، بدون داشتن حق راي.
تبصره-  بازرسان بايد پيش از تاريخ تشكيل مجمع عمومي سالانه ،گزارش مالي و كليه محاسبات انجمن صنفي رارسيدگي ونظر مثبت يا منفي خود را به دبير خانه انجمن صنفي تسليم دارند. همچنين بازرسان ملزم هستند اقدامات خود را حداقل سالي يك بار در مجمع عمومي سالانه بطور كتبي و رسمي گزارش نمايند.

فصل چهارم

ساير مقررات

 

ماده ۳۲-

كانديداهاي عضويت در هيات مديره ،هيات داوري و بازرسان بايد داراي شرايط زير باشند:

۱- تابعيت جمهوري اسلامي ايران

۲- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

۳- عدم وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي غير قانوني

۴- نداشتن هر گونه سوء پيشينه كيفري

۵- داشتن حسن شهرت

۶- عدم اعتياد به مواد مخدر

۷- حداقل ۳۰ سال تمام سن

۸- حداقل تحصيلات كارشناسي

تبصره: هر ده سال سابقه فعاليت نمايندگي بيمه ايران ،مدرك يك مقطع تحصيلي به شمار مي آيد .

۹- حداقل ۲ سال سابقه عضويت انجمن صنفي مربوط ،منتهي به زمان كانديداتوري و ادامه عضويت.

۱۰- متدين به يكي از اديان رسمي كشور.

تبصره- كانديداهاي اولين دوره هيات مديره وبازرسان از شرط مقرر در بند ۹ معاف هستند.

ماده ۳۳-

در اجراي ماده….. آئين نامه انجمن هاي صنفي و كانونهاي مربوط ،به منظور ثبت و آموزش اعضاء ، هر دوره حداقل ۵ درصد حق عضويت دريافتي از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي واريز خواهد شد.

ماده۳۴-

در صورت بروز اختلاف بين اعضاي هيات مديره با يكديگر يا هيات مديره با بازرسان و يا اعضاي انجمن صنفي با هر يك از اعضاي هيات مديره يا بازرسان ، حل آن مي تواند در وهله اول از طريق هيات داوري صورت گيرد. به اين منظور در صورت درخواست هر يك از طرفين اختلاف ، مجمع عمومي فوق العاده با رعايت مقررات مربوط تشكيل و از بين خود ۳ يا ۵ نفر را جهت حل اختلاف انتخاب مي نمايد .در صورت عدم پذيرش راي هيات داوري از سوي طرفين اختلاف ،مطابق مواد اين اساسنامه و مقررات مربوط اقدام مي شود .هيات داوري پس از صدور راي خود ،منحل مي گردد .

ماده۳۵-

مسئولان انجمن صنفي، مكلفند هر نوع مدارك دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت كارو امور اجتماعي را جهت بررسي در محل انجمن يا خارج از آن ،در اختيار وزارت كار امور اجتماعي قرار دهند.

ماده۳۶-  انجمن صنفي در موارد زير منحل مي گردد :

۱- در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده .

۲- گذشت شش ماه از تاريخ پايان اعتبار هيات مديره و عدم تجديد انتخابات آن .

۳- در صورت صدور راي قطعي از طرف مراجع قضايي كشور.

تبصره۱-  انحلال انجمن ،موجب تضييع حق يا اسقاط تكليف دو طرف قرار داد منعقده قبلي نخواهد بود.

تبصره ۲- چنانچه انجمن بنا به تصويب مجمع عمومي فوق العاده منحل گردد،مجمع مذكور مكلف است در همان جلسه از بين اعضاي با سواد و باسابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب ۳ يا ۵ نفر به عنوان اعضاي هيات تصفيه اقدام و نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه ،به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام نمايد.

تبصره۳-  چنانچه انجمن صنفي به لحاظ عدم تجديد انتخابات هيات مديره در مهلت مقرر قانوني يا بر اساس راي مراجع قضايي منحل گردد و تشكيل مجمع عمومي فوق العاده امكانپذير نباشد ،حداكثر ظرف دو هفته بازرسان و رييس هيات مديره با نظارت وزارت كار وامور اجتماعي اين وظيفه را عهده دار خواهند داشت كه در صورت عدم وجود ،هيات تسويه اي مركب از ۳يا ۵ نفر از اعضاي باسواد وبا سابقه ومطلع كانون ،با نظارت وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل گردد .

ماده۳۷-

 

چنانچه حداكثر تا پايان دوره اعتبار هيات مديره ،نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات هيات مديره اقدام نشده باشد؛ بازرسان نسبت به تشكيل مجمع عمومي و انجام انتخابات به اعضا اخطار مي دهند . پس از اخطار بازرسان يك سوم اعضاي انجمن حداكثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات اقدام نمايند وچنانچه در اين مدت (حداكثر ۶ ماه پس از پايان دوره اعتبار هيات مديره ) ،تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد ،بازرسان يا يك سوم اعضاي انجمن مكلف هستند انحلال انجمن را به وزارت كار وامور اجتماعي و در صورت دارا بودن عضويت كانون ، به كانون ذيربط اعلام نمايند.

ماده ۳۸-

 

هيات تصفيه مكلف است حداكثر ظرف ۶ ماه با هماهنگي و راهنمايي وزارت كار اموراجتماعي به كليه حسابهاي انجمن رسيدگي نموده، ليست كاملي از كليه دارائيهاي انجمن صنفي شامل اموال منقول و غير منقول و همچنين صورتي از بدهي هاي انجمن را تهيه نموده ،دارائي انجمن را پس از تصفيه كليه حسابهاي بدهكاران و بستانكاران و تاديه بدهي ها، ضمن تنظيم وامضاي صورتجلسه اي مابقي را در صورت مازاد با نظارت وزارت كار وامور اجتماعي در اختيار كانون انجمن هاي صنفي نمايندگان بيمه ايران قرار دهند و در صورت عدم وجود به انجمن صنفي نمايندگان بيمه ايران نزديكترين استان واگذار شود.

ماده ۳۹-

 

هر گونه ابهامي در اجراي مقررات اين اساسنامه ،تابع نظر وزارت كار و امور اجتماعي مي باشد.

ماده۴۰-

 

هر گونه تغيير در مفاد اساسنامه پس از موافقت وزارت كار و امور اجتماعي قابل اجرا مي باشد.

ماده ۴۱-

 

مهلت هاي مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهاي تعطيل خواهد بود.

اين اساسنامه در چهار فصل و ۴۱ ماده و ۴۲ تبصره در تاريخ 1387/2/28 با اكثريت آرا به تصويب مجمع عمومي موسس / فوق العاده انجمن صنفي نمايندگان بيمه ايران استان تهران رسيد.

 

 

 

اساسنامه انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران