بسمه تعالی

در جلسه مورخ 7/5/87 هیات مدیره ((آئین نامه اجرایی وظایف ، تکالیف و مسئولیت های شوراهای راهبردی انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران)) موضوع تبصره بند 2 ماده 4 اساسنامه به شرح ذیل طی 23 ماده و 6 تبصره به تصویب رسید .

آئین نامه اجرایی وظایف ، تکالیف و مسئولیتهای شوراهای راهبردی انجمن در شعبه های شهر تهران وشهرستانهای استان تهران

فصل اول:کلیات

ماده1- در اجرای بند 2 ماده 4 اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران استان تهران و به منظور سامان بخشیدن به تجمع های صنفی اعضاء در شهرستانهای استان و شعبات شهر تهران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی نمایندگان بیمه ایران مد نظر این آئین نامه ، شورای هماهنگی به نمایندگی از انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان در هر یک از شهرستانهای استان و شعبات تشکیل می گردد .

تبصره : از این پس در این آئین نامه به شورای راهبردی تشکیل شده به اختصار شورا اطلاق می گردد .

ماده2- در هر یک از شهرستانهای استان تهران جدا از تعداد نمایندگان و یا تعداد شعب فعال درتهران و  شهرستان های استان تهران تنها و تنها یک دفتر فرعی دائر خواهد شد و مسئولیت آن دفتر بر عهده شورای راهبردی منتخب نمایندگان شهرستان خواهد بود . شعبه های شهر تهران نیز هر یک میتوانند تنها یک دفتر فرعی به مسئولیت شورای راهبردی منتخب نمایندگان شعبه مربوطه دائر نمایند .

تبصره:چگونگی انتخابات و تعداد اعضای شورای راهبردی به شرح ماده 8 این آئین نامه خواهد بود .

فصل دوم:وظایف ، تکالیف و مسئولیت ها

ماده3- وظایف و تکالیف شورای راهبردی به شرح ذیل است:

1- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن .

2- جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره ی مشکلات، شناخت نیاز ها و اولویتها در هماهنگی با انجمن .

3- دریافت ورودیه ، حق عضویت و کمک های مالی داوطلبانه مطابق مصوبه مجمع عمومی شورای هماهنگی .

4- حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد به انجمن و جلب پشتیبانی مدیریت شعبه نسبت به هدفهای انجمن و جلوگیری از ضیاع احتمالی حقوق حقه نمایندگان .

5- برنامه ریزی برای تامین نیاز های صنفی و گسترش فعالیتها با هماهنگی انجمن استان .

6- کوشش برای هماهنگی در امور آموزش ، ارتقای مهارت با هماهنگی انجمن .

7- ایجاد هماهنگی بین نمایندگان عضو مجمع عمومی شورای راهبردی و مسئولین شرکت سهامی بیمه ایران در شهرستان مربوطه یا شعب ذیربط در شهر تهران .

8- اجرای دقیق مفاد اساسنامه انجمن ، این آیین نامه و مصوبات مجامع عمومی .

9- مساعدت و همیاری با انجمن در دعوت مجامع عمومی انجمن در مواعد مقرر .

10- همکاری با انجمن در جهت اطلاع رسانی به موقع و موثر دوطرفه .

ماده4- اختیارات و مسئولیتهای شورا منبعث از روح کلی مواد اساسنامه استان و محدود به مواد این آئین نامه خواهد بود .

فصل سوم : ارکان شورا

ماده5- ارکان شورا عبارتند از:

1-مجمع عمومی

2-شورای هماهنگی

3-بازرس

ماده6- مجمع عمومی رکن عالی تصمیم گیری شورای راهبردی شهرستان یا شعب تهران حسب مورد خواهد بود و از اجتماع نمایندگان حقیقی یا حقوقی شهرستان مربوطه یا ذیربط شهر تهران حسب مورد نظارت انجمن صنفی استان تشکیل می گردد .

تبصره : نظامات سوری تشکیل مجمع عمومی از لحاظ نصاب لازم برای تشکیل و چگونگی تصمیم گیری همانند نظامات مجمع عمومی عادی انجمن مندرج در اساسنامه انجمن خواهد بود .

ماده۷- مجمع عمومی به طور مرتب سالانه تشکیل خواهد شد و در صورت لزوم به تعداد مورد نیاز به صورت فوق العاده با دعوت شورای راهبردی تشکیل خواهد شد .

ماده8- اعضای شورا با تعداد حداقل سه نفر از حائزین شرایط انتخاب با توجه به روند سوری انتخابات مندرج در اساسنامه انجمن برای مدت یکسال انتخاب خواهند شد .اعضای شورا در برابر مجمع عمومی شهرستان یاد شده و یا مجمع عمومی شعبه ی مربوطه تهران حسب مورد و همچنین در برابر انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران مسئول و پاسخ گو خواهد بود.

ماده9- شورا پس از قطعیت انتخابات و ظرف یک هفته ضمن تشکیل اولیه جلسه از بین خود یک رئیس ، یک نایب رئیس و یک خزانه دار انتخاب کرده ، مراتب را طی صورتجلسه ای ثبت و ضبط می نماید و می بایست یک نسخه از صورت جلسه یاد شده را برای انجمن تهران ارسال دارد .

ماده10- رئیس شورا و خزانه دار مشترکاً صاحبان امضای مجاز اسناد ، مدارک مالی و کلاً مسئولان اداری و مالی شورا می باشند .

ماده11- خدمات شورا افتخاری است مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند .

ماده12- شورا دارای یک بازرس اصلی و بازرس علی البدل با وظایف منبعث از اساسنامه و در محدوده وظایف شورا خواهد بود .

تبصره : شرایط نامزد های انتخابات برای بازرسی همانند اعضای شورا خواهد بود و انتخابات نیز به همان شکل انجام خواهد شد .

فصل چهارم : منابع مالی

ماده13- منابع مالی و شورا عبارتند از:

1-ورودیه به مبلغ ………… ریال که تنها یکبار از هر یک اعضاء دریافت میگردد .

2-حق عضویت ماهانه به مبلغ ……….. ریال .

3-کمکهای مالی داوطلبانه اعضاء .

تبصره : تعهد اعضای شورا به تامین منابع مالی موضوع این ماده رافع تعهد آنان نسب به تامین منابع مالی موضوع ماده 7 اساسنامه انجمن استان تهران نخواهد بود .

ماده14- تصمیم مجمع عمومی شورا در قالب آئین نامه مالی ، چگونگی هزینه کرد منابع مالی شورا را معین می نماید .

تبصره : شورای راهبردی نمی تواند منابع مالی موضوع این آئین نامه را خارج از حدود مقرر آئین نامه مالی موضوع این ماده به مصرف برساند .

ماده15- انجمن صنفی استان تهران هیچگونه مسئولیتی در برابر مسائل مالی شورا جزئاً و کلاً نخواهد داشت .

فصل پنجم : سایر شرایط 

ماده16- نامزدهای عضویت در شورا ضمن داشتن شرایط مندرج در بند 1-2-3-4-5-6 و 10 ماده 32 اساسنامه انجمن استان تهران باید دارای شرایط ذیل نیز باشند .

1-دارای سن حداقل  30 سال تمام

2- دارای 2 سال سابقه نمایندگی بیمه

3- حداقل تحصیلات کارشناسی

ماده17- درصورت بروز اختلاف بین اعضای شورای هاهنگی و هر یک از اعضای مجمع عمومی و یا در صورت اختلاف لاینحل صنفی بین شورا و شرکت سهامی ایران در شهرستان یا شعبه مربوطه موضوع به انجمن استان محول خواهد شد .

ماده18- شورا در موارد زیر منحل می گردد :

1-درصورت تصویب مجمع عمومی با آراء بیش از سه چهارم اعضاء

2-درصورت تغایر برنامه های شورا با سیاستهای کلان انجمن استان .

3-درصورت بروز خلاف قانون و مقررات از بین اعضای شورای هماهنگی به حساب شورا .

ماده19- درصورت انحلال ، هیات تصفیه از بین اعضای شورا با نظارت انجمن استان تهران و مطابق مفاد ماده 38 اساسنامه انجمن صنفی استان تهران تشکیل و انجام وظیفه خواهد نمود .

ماده20- با توجه به ماده 5 این آئین نامه وظیفه نظارت و بازرسی از عملکرد شورای هماهنگی بر عهده هریک از اعضای مجمع عمومی بوده که با توجه به قوانین و مقررات جاری ضمن پرهیز از هر گونه افراط و تفریطی ابتدائاً با تذکر شفاهی و سپس تذکرات کتبی مستند ، به شورای هماهنگی انجام خواهد پذیرفت در صورتیکه مشکلات مرتفع نگردید مسئولیت نظارت فائقه بر عهده انجمن استان خواهد بود .

ماده21- موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت شورای هماهنگی بنابر مصوبه ای است که تصویب و تایید مجمع عمومی خواهد رسید .

ماده22- هرگونه ابهامی در اجرای مقررات این آیین نامه تابع نظر انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران میباشد .

ماده23- این آیین نامه در 23 ماده و 6 تبصره در جلیه مورخ 7/5/87 هیات مدیره به تصویب رسید و قابل اجرا از تاریخ تصویب می باشد .

 اساسنامه شوراهای راهبردی انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران