ردیفنام و نام خانوادگیکد نمایندگیتلفن همراهتحصیلاترشته تحصیلیسمتتلفن ثابتایمیل
۱علیرضا نوری اعتماددکتریمديريتعضو66976770
۲رامین جهانگیر4422کارشناسی ارشدمدیریتعضو66976771
۳حمید رضا امیریان6151
۴جواد قبادی5301
۵پروین زاهدی3163
۶الهام عنایت5808