رامین جهانگیر

آقای رامین جهانگیر
عضو هیئت مدیره

تحصیلات : کارشناسی ارشد

آقای مجتبی تقی پور غربی
عضو هیئت مدیره

تحصیلات : کارشناسی

آقای آرش احسانی
خزانه دار

تحصیلات : کارشناسی

مجتبی شریفی

آقای مجتبی شریفی
دبیر

تحصیلات : کارشناسی

آقای عباس علوی
رئیس انجمن

تحصیلات : کارشناسی

آقای جهانشاه محرابیان
عضو هیئت مدیره

تحصیلات : کارشناسی ارشد

سید حمیدرضا سید خراسانی

آقای سید حمیدرضا سید خراسانی
نایب ریئس

تحصیلات : کارشناسی ارشد

آقای پژمان بابازاده طاری

آقای پژمان طاری
بازرس

تحصیلات : کارشناسی

آقای هادی فلاح تفتی
بازرس

تحصیلات : کارشناسی

خانم نجمه سادات عمادی

خانم نجمه السادات عمادی
بازرس

تحصیلات : کارشناسی

الهام عنایت

خانم الهام عنایت
عضو علی البدل هیئت مدیره

تحصیلات : کارشناسی

آقای محنتی
بازرس

تحصیلات : کارشناسی