رامین جهانگیر

آقای رامین جهانگیر
عضو هیئت مدیره

تحصیلات : کارشناسی ارشد

آقای جهانشاه محرابیان
عضو هیئت مدیره

تحصیلات : کارشناسی ارشد

آقای آرش احسانی
خزانه دار

تحصیلات : کارشناسی

آقای عباس علوی
رئیس انجمن

تحصیلات : کارشناسی

مجتبی شریفی

آقای مجتبی شریفی
دبیر

تحصیلات : کارشناسی

سید حمیدرضا سید خراسانی

آقای سید حمیدرضا سید خراسانی
عضو هیئت مدیره

تحصیلات : کارشناسی ارشد

الهام عنایت

خانم الهام عنایت
عضو هیئت دیره

تحصیلات : کارشناسی ارشد

آقای حمید امیریان
بازرس

تحصیلات : دکتری 

آقای پژمان بابازاده طاری

آقای پژمان طاری
بازرس

تحصیلات : کارشناسی

آقای هادی فلاح تفتی
بازرس

تحصیلات : کارشناسی

خانم نجمه خادمی
عضو علی البدل هیئت مدیره

تحصیلات : کارشناسی

آقای رضا محنتی
عضو علی البدل هیئت مدیره

تحصیلات : کارشناسی