آقای رامین جهانگیر
ریاست انجمن

تحصیلات : کارشناسی ارشد

آقای مهدی خمسه
نایب ریئس

تحصیلات : کارشناسی

آقای جهانشاه محرابیان
خزانه دار

تحصیلات : کارشناسی ارشد

آقای مجتبی تقی پور غربی
عضو هیئت مدیره

تحصیلات : کارشناسی

آقای عباس علوی
عصو هیئت مدیره

تحصیلات : کارشناسی

آقای مهدی خوارزمی
عضو هیئت مدیره

تحصیلات : کارشناسی ارشد

آقای آرش احسانی
عضو هیئت مدیره

تحصیلات : کارشناسی ارشد

آقای پژمان بابازاده طاری

آقای پژمان طاری
بازرس

تحصیلات : کارشناسی

خانم نجمه سادات عمادی

خانم نجمه السادات عمادی
بازرس

تحصیلات : کارشناسی

آقای مسعود عاشوری
بازرس

تحصیلات : کارشناسی

آقای مجتبی شریفی
عضو علی البدل هیئت مدیره

تحصیلات : کارشناسی

آقای علیرضا قاسمی آرانی
عضو علی البدل هیئت مدیره

تحصیلات : کارشناسی

آقای هادی فلاح تفتی
بازرس

تحصیلات : کارشناسی