انتصاب آقای دکتر محمد رضایی به عنوان مدیرعامل بیمه ایران

آقای دکتر رضایی
جناب آقای دکتر رضایی

آقای دکتر محمد رضایی مدیرعامل بیمه ایران شد.

با مصوبه مورخ 98/9/24 مجمع عمومی عادی فوق العاده شرکت سهامی بیمه ایران و با حکم دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، آقای دکتر محمد رضایی به سمت مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران منصوب شد.

ازطرف جامعه نمایندگان بیمه ایران سراسر کشور توفیق روز افزون آقای دکتر رضایی را از خداوند منان خواستاریم .