آقای جهانشاه محرابیان

مسئول کمیته انفورماتیک

بدینوسیله انجمن صنفی استان تهران از کلیه عزیزان نماینده که در بحث IT اطلاعات دارند دعوت به عمل می آورد تا در زمینه بهبود فعالیت و رفع مشکلات و زیر ساخت سازی برای نمایندگان همکاری نمایند

فرم عضویت در کمیته انفورماتیک

عضویت در کمیته انفورماتیک

آموزش نرم افزارها

آموزش نرم افزارهای بیمه ای ،بیمه ایران