جلسه با انجمن صنفی نمایندگان استان سیستان و بلوچستان
انجمن

جلسه با اعضاء هیئت مدیره انجمن استان سیستان و بلوچستان

در تاریخ        جلسه ای با حضور اعضاء هیئت مدیره انجمن

جلسه با انجمن صنفی نمایندگان استان خراسان رضوی
انجمن

جلسه با اعضاء هیئت مدیره انجمن صنفی استان خراسان رضوی

در تاریخ        جلسه ای با حضور اعضاء هیئت مدیره انجمن صنفی نمایندگان استان خراسان رضوی

جلسه با انجمن صنفی نمایندگان استان فارس
انجمن

جلسه با اعضاء هیئت مدیره انجمن صنفی نمایندگان استان فارس

در تاریخ        جلسه ای با حضور اعضاء هیئت مدیره انجمن

جلسه با انجمن صنفی نمایندگان استان خراسان جنوبی
انجمن

جلسه با اعضاء هیئت مدیره انجمن صنفی نمایندگان استان خراسان جنوبی

در تاریخ        جلسه ای با حضور اعضاء هیئت مدیره انجمن صنفی نمایندگان استان خراسان جنوبی

جلسه با انجمن صنفی نمایندگان استان چهار محال بختیاری
انجمن

جلسه با انجمن صنفی نمایندگان استان چهار محال بختیاری

در تاریخ        جلسه ای با حضور اعضاء هیئت مدیره انجمن صنفی نمایندگان استان چهار محال بختیاری

جلسه با انجمن صنفی نمایندگان استان سمنان
انجمن

جلسه با اعضا هیئت مدیره انجمن صنفی نمایندگان استان سمنان

در تاریخ        جلسه ای با حضور اعضاء هیئت مدیره انجمن صنفی نمایندگان استان سمنان

جلسه هم اندیشی انجمن استان ها

جلسه هم اندیشی با انجمن استان ها
جلسه هم اندیشی با انجمن استان ها
جلسه هم اندیشی با انجمن استان ها
جلسه هم اندیشی با انجمن استان ها
جلسه هم اندیشی با انجمن استان ها
جلسه هم اندیشی با انجمن استان ها