جلسه با نمایندگان مجتمع آزادی

به دعوت شورای نمایندگان

جلسه با نمایندگان مجتمع بازار

به دعوت شورای نمایندگان مجتمع بازار

جلسه با نمایندگان مجتمع فاطمی

به دعوت شورای نمایندگان مجتمع فاطمی

جلسه با نمایندگان مجتمع مطهری

به دعوت شورای نمایندگان مجتمع مطهری

جلسه با نمایندگان مجتمع سعدی

به دعوت شورای نمایندگان مجتمع سعدی

جلسه با نمایندگان شعبه ممتاز شمیران

به دعوت شورای شعبه ممتاز شمیران

جلسه با نمایندگان شعبه ممتاز پاسداران

به دعوت شورای نمایندگان شعبه ممتاز پاسداران

جلسه با نمایندگان شعبه ممتاز شرق

به دعوت شورای نمایندگان شعبه ممتاز شرق .

جلسه با نمایندگان شعبه شریعتی

به دعوت شورای نمایندگان شعبه شریعتی .