اعضاء هیئت مدیره انجمن صنفی نمایندگان استان تهران با همراهی جناب آقای بزرگی  ریاست محترم اداره کل نظارت بر صدور بیمه های مسئولیت و آقای حقیقی کارشناس بیمه های مسئولیت در جلسه شورای نمایندگان مجتمع فاطمی با حضور سرپرست مجتمع و ریاست اداره نظارت و خسارت بر بیمه های مسئولیت مجتمع فاطمی شرکت نمودند ودرباره مسائل و موضوعات بیمه های مسئولیت و سایر امور به بررسی و تبادل نظر پرداختند که در این جلسه جناب آقای بزرگی اطلاعات ارزشمندی را در اختیار اعضاءشورای نمایندگان مجتمع فاطمی قرار دادند .