جلسه با معاونت فنی

جلسه با مدیریت بیمه های اتومبیل

درتاریخ 1398/3/4  راس ساعت 10 صبح اعضاءهئیت مدیره انجمن استان تهران جلسه ای با مدیریت بیمه های اتومبیل جناب آقای فراشیانی برگزار نمودند. اعضا هئیت مدیره ضمن تشکر و قدر دانی از مدیریت بیمه های اتومبیل و همکاران ایشان موارد مطرح شده توسط شبکه نمایندگی شرکت را به سمع و نظر ایشان رساندند و موارد زیر را از مدیریت بیمه های اتومبیل درخواست نمودند

مدیریت محترم بیمه های اتومبیل ضمن قدردانی و تشکر از شبکه نمایندگی شرکت قول مساعد دادند که در اسرع وقت نسبت به موارد مطرح شده و درخواست های ارائه شده اقدامات لازم را مبذول دارند

موارد درخواست شده از مدیریت بیمه های اتومبیل توسط اعضاءهئیت مدیره انجمن صنفی نمایندگان استان تهران

1- مقرر گردید جهت عدم لزوم تحویل لاشه بیمه نامه های سال های گذشته بخشنامه ای  برای واحدهای اجرایی شرکت صادر گردد و دیگر لازم به دریافت لاشه های بیمه نامه های سال گذشته نباشد.

2- حق امضاء بیمه نامه های صادره توسط شبکه نمایندگی متناسب با کارشناسی بیمه نامه ها افزایش یابدکه این مورد مقرر گردید در شورای فنی مطرح و پس از تصویب ابلاغ گردد.

3- ترتیبی اتخاذ گردد تا الحاقیه های بیمه های بدنه بصورت اقساطی توسط شبکه نمایندگی پرداخت گردد.

4- ترتیبی اتخاذگردد تا پرداخت های آنلاین نماینده های عزیز بلافاصله در سیستم ثبت گردد که مقرر گردید م.رد فوق با مدیریت انفورماتیک هماهنگ شود.

5- شبکه نمایندگی این امکان را داشته باشند که حق بیمه را در تاریخ شروع بیمه پرداخت نمایند نه اینکه در تاریخ صدور حق بیمه پرداخت گردد .

موارد فوق با مدیریت محترم بیمه های اتومبیل مطرح گردد و ایشان قول مساعد دادند تا در جهت رفاه حال بیمه گذاران و تسهیل کارشبکه نمایندگی اقدامات لازم را مبذول دارند .

Upload Image...

جلسه با مدیر کل استان تهران

Upload Image...

جلسه با مدیریت اشخاص

Upload Image...

جلسه با مدیریت انفورماتیک