جلسه با مدیر مجتمع آزادی

در پی دعوت شورای هماهنگی مجتمع آزادی اعضاء هیئت مدیره انجمن جلسه ای با مدیر یت مجتمع آزادی

جلسه با مدیر مجتمع بازار

در پی دعوت شورای هماهنگی مجتمع بازار اعضاء هیئت مدیره انجمن جلسه ای با مدیر یت مجتمع بازار

جلسه با مدیر مجتمع مطهری

در پی دعوت شورای هماهنگی مجتمع مطهری اعضاء هیئت مدیره انجمن جلسه ای با مدیریت مجتمع مطهری

جلسه با مدیر مجتمع فاطمی

در پی دعوت شورای هماهنگی مجتمع فاطمی اعضاء هیئت مدیره انجمن جلسه ای با مدیریت مجتمع فاطمی

جلسه با مدیر مجتمع سعدی

در پی دعوت شورای هماهنگی مجتمع سعدی اعضاء هیئت مدیره انجمن جلسه ای با مدیر یت مجتمع سعدی

جلسه با مدیریت  شعبه ممتاز شمیران

در پی دعوت شورای هماهنگی شعبه ممتاز شمیران  اعضاء هیئت مدیره انجمن جلسه ای با مدیر یت شعبه ممتاز شمیران