جلسه با مدیر عامل بیمه ایران

جلسه اعضا هیئت مدیره انجمن با مدیر عامل بیمه ایران

جلسه با مدیر عامل بیمه ایران

جلسه اعضا ء هیئت مدیره انجمن صنفی های مستقل با مدیر عامل بیمه ایران