جلسه با عضو هیئت مدیره بیمه ایران

جلسه اعضاء هیئت مدیره انجمن با آقای دکتر باغ ابریشمی

جلسه با عضو هیئت مدیره بیمه ایران

جلسه با حاج آقا مبرقعی عضو هیئت مدیره بیمه ایران

جلسه با عضو هیئت مدیره بیمه ایران

جلسه با آقای دکتر کاظمی عضو هیئت مدیره بیمه ایران

جلسه با عضو هیئت مدیره

جلسه با آقای دکتر اعلایی عضو هیئت مدیره بیمه ایران

جلسه با عضو هیئت مدیره