در تاریخ 1398/4/1 راس ساعت 16/30 جلسه ای با حضور اعضا هیئت مدیره انجمن استان تهران با جناب دکتر روحی مدیرکل امور نمایندگان شرکت سهامی بیمه ایران برگزار گردیده که موارد زیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

1- ترکیب اعضا کمیته موضوع ماده 21 آیین نامه 75 نمایندگی بیمه

فصل سوم آيين‌نامه شماره ۷۵
رسيدگي به اختلاف نماينده و شركت بيمه و رسيدگي به تخلفات نماينده


ماده ۲۱- شركت‌ بيمه موظف است تخلفات نماينده و شكايت واصله از عملكرد او را در كميته‌ رسيدگي به تخلفات نماينده كه در اين آيين‌نامه كميته ناميده مي شود و مركب از دو نفر به انتخاب هيئت مديره شركت بيمه و يك نفر منتخب انجمن صنفي نمايندگان بيمه است، مطرح نمايد. تصميمات كميته با اكثريت آرا معتبر است.

تبصره ۱- شركت بيمه موظف است ظرف مدت حداكثر دو ماه از تاريخ ابلاغ آئين‌نامه، اعضاي كميته را بطور كتبي به بيمه مركزي ج.ا.ايران معرفي نمايد.

تبصره ۲- در مواردي كه شركت بيمه فاقد انجمن صنفي نمايندگان بيمه است نماينده مربوط مي‌تواند بجاي وي فرد ديگري را معرفي نمايد.

تبصره ۳- كميته حسب مورد مي تواند از كارشناس ذيربط در موضوع تخلف براي حضور در جلسه و اعلام نظر كارشناسي بدون داشتن حق راي دعوت نمايد.

تبصره ۴- اجراي ماده ۲۱، نافي اختيارات موضوع ماده ۲۰ و همچنين اختيارات بيمه مركزي ج.ا.ايران نخواهد بود.

ماده ۲۲- در صورت احراز تخلف نماينده، كميته مي‌تواند متناسب با نوع تخلف، تصميمات زير را اتخاذ نمايد:

۱-تذكر كتبي به نماينده.

۲-ايجاد محدوديت در اختيارات تفويضي مانند سلب مجوز صدور بيمه‌نامه.

۳-كاهش ميزان كارمزد نماينده در يك يا چند رشتة بيمه به مدت حداكثر شش ماه.

۴-تعليق فعاليت نماينده در يك يا چند رشتة بيمه به مدت حداكثر شش ماه.

۵-لغو پروانه فعاليت.

تبصره- در مواردي كه راي كميته تعليق يا لغو فعاليت نماينده باشد، شركت بيمه موظف است نسخه اي از تصميم مربوطه را به بيمه مركزي ج.ا.ايران ارسال نمايد.

2- استاندارد سازی دفاتر مشترک برای نمایندگان بیمه در جهت کسر هزینه های نمایندگان

3- برگزاری جلسات ماهانه با مدیر کل امور نمایندگان و مدیرکل استان تهران

4- کوچک سازی و استاندارد سازی تابلو های دفاتر نمایندگان ( لازم بذکر است که نمایندگان عزیز چنانچه تقاضای نصب تابلو در ابعاد بزرگتر را داشته باشند هیچگونه محدودیتی ندارند ) به جهت کاهش هزینه های نمایندگان

5- پی گیری اجرای صورتجلسه مشترک در ارتباط با تمرکز مدیریت پسوردهای ( یوزرهای صدور )نمایندگان توسط امور نمایندگان

که در این جلسه جناب دکتر روحی قول مساعد دادند که کلیه موارد پی گیری و انشالله منتج به نتیجه گردد .

واتساپ
ارسال از طریق واتساپ