مجتبی تقی پور غربی

ریاست شورای مجتمع آزادی

جهانشاه محرابیان

ریاست شورای مجتمع بازار

سید حمید کفائی

ریاست شورای مجتمع مطهری 

آقای نعیم ذاکر

ریاست شورای شعبه پاسداران  

آقای جواد قبادی

ریاست شورای مجتمع سعدی  

آقای صادق شمس مهربانی

ریاست شورای شعبه بعثت 

آقای مجتبی شریفی

ریاست شورای شعبه شمیران

آقای مسیب کاتب زاده

ریاست شورای شعبه ممتاز شرق  

آقای آرش احسانی

ریاست شورای تهران نو 

آقای حسین عباس ناصری

ریاست شورای شعبه هلال احمر  

آقای علیرضا قاسمی آرانی

ریاست شورای شعبه هفده شهریور  

آقای محمود عابدی

ریاست شورای شعبه اسلام شهر  

خانم منیره کاظمی

ریاست شورای مجتمع فاطمی  

خانم نجمه خادمی

ریاست شورای شعبه شریعتی  

خانم قاضی

ریاست شورای شعبه تجارت 

آقای حسین پورقاسمی

ریاست شورای ورامین 

خانم جعفری

ریاست شورای شعبه دماوند 

آقای بیگدلیان

ریاست شورای شعبه شهریار