شورای هماهنگی استان ها شامل :

1- استان سیستان و بلوچستان

2- استان خراسان رضوی

3- استان خراسان شمالی

4- استان فارس

5- استان چهار محال بختیاری

6- استان سمنان

7- استان تهران

ریاست شورا : آقای رامین جهانگیر

دبیر شورا : آقای علیرضا میر

درپی انصراف انجمن صنفی استان های مشروح از عضویت در کانون سراسری نمایندگان بیمه ایران در تاریخ 1398/11/28 جلسه ای با حضور اعضای انجمن صنفی های استان های مشروح برگزار گردید و آقایان رامین جهانگیر ریاست انجمن استان تهران به عنوان رئیس شورای هماهنگی استان ها و آقای مجتبی تقی پور غربی عضو هیئت مدیره انجمن استان تهران به عنوان دبیر شورای هماهنگی استان ها انتخاب گردیدند و مقرر گردید از تاریخ جلسه کلیه درخواست های استان های مشروح توسط شورای هماهنگی استان ها پی گیری گردد و گزارش آن به سمع و نظر انجمن استان ها برسد.