فرم ثبت نام نمایندگان
فرم ثبت نام

قابل توجه نمایندگان عزیز

کلیه نمایندگان عضو انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران  موظف هستند فرم زیر را بطور کامل و صحیح تکمیل نموده و ارسال نمایند .

نمایندگان عزیز توجه داشته باشند  اطلاعات نماینده بیمه باید بطور صحیح تکمیل گردد تا در مراحل اجرائی قرارداد نمایندگی خللی وارد نگردد.

در صورتی که اطلاعات نماینده در فرم مذکور با اطلاعات امور نمایندگان مغایرت داشته باشد فعالیت نماینده در قرارداد نمایندگی منوط به رفع مغایرت خواهد بود.

 

لطفاً فرم زیر را بطور صحیح تکمیل کنید

 

 

توجه مهم : مسئولیت ثبت اطلاعات کامل و صحیح به عهده نماینده ثبت کننده است .

جنسیت(ضروری)
YYYY slash MM slash DD
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
آدرس(ضروری)