در روز شنبه 1398/3/4 کارگروه محترم درمان با تفاق عضوی از اعضاء هئیت مدیره انجمن صنفی نمایندگان استان تهران در شعبه تجارت بیمه ایران استان تهران حضور بهم رساندند و در ارتباط با بیمه های درمان نمایندگان بیمه ای که با این شعبه همکاری دارند و شعب تابعه این شعبه بررسی های لازم را به عمل آوردند.

کارگروه در ابتدا لیست درمان نمایندگان عضو بیمه های درمان  این شعبه را بررسی و سپس  لیست درمان را این شعبه اجرایی بیمه درمان را تایید نمودند .

واتساپ
ارسال از طریق واتساپ