معرفی کتاب

22 قانون تغییر ناپذیر بازاریابی

آلریس و جک تروت

گاو بنفش

اثر ست گادین

کلید را بزن

اثر چیپ و دن هیث

بهانه ممنوع

اثر برایان تریسی

قدرت عادت

اثر چالز داهیگ

از خوب به عالی

اثر جیم کالینز

بازاریابی چریکی

اثر جی کنرادلوینسون

برنامه بازاریابی یک صفحه ای

اثر آلن دیب

این بازاریابی است

اثر ست گادین

ادبیات تبلیغ

اثر رابت دابلیو . بلای

اثر مرکب

اثر دارن هاردی

مسری

اثر جونا برگر