بسمه تعالي
سه جلسه مستمروفوق العاده مهم به صورت جداگانه وبه دليل شیوع بیماری کرونا در روزيكشنبه مورخ ٩٩/٠٤/٢١ ازساعت ٩صبح لغايت ١٣به پيشنهاد وپيگيري رئيس ودبير شوراي هماهنگي انجمن هاي صنفي مستقل كشور جناب آقايان جهانگير وتقي پور و با حمایت جناب آقاي دكتر مبرقعي عضو محترم هيئت مديره در محل ساختمان برزيل بيمه ايران برگزار گرديد.
موضوع جلسات :

راهكارهايي براي آشفتگي بوجود آمده در تداوم فعاليت شبكه فروش وعدم ارائه خدمات مناسب نمايندگان كه ناشي ازحذف و دراختيار قرارندادن كارت بيمه نامه شخص ثالث ازطرف شعب واعمال مابالتفاوت كارمزد شخص ثالث تا ٨درصد و مشكلات اساسي گزارشگيري اقساط در سيستم وترتيبات عدم صدور مستقيم اين بيمه نامه درسايت ايران من و در نهايت واريز يكسان كارمزد نمايندگان مي باشد.
اعضاي شركت كننده در جلسات جداگانه به ترتيب ذيل مي باشد :
١-جناب آقاي اعلايي عضومحترم هيئت مديره بيمه ايران
٢-جناب آقاي اسماعيلي معاونت محترم بودجه ،طرح ونوآوري
٣-جناب آقاي طبيعي نژاد معاونت محترم هماهنگي حقوقي ،امور شعب وامورنمايندگان
٤-جناب آقاي جهانگير رياست محترم شوراي هماهنگي انجمنهاي صنفي مستقل كشور و انجمن صنفي تهران
٥-جناب آقاي تقي پور دبير شوراي هماهنگي انجمنهاي صنفي مستقل كشور وعضو هيئت مديره انجمن صنفي تهران

جلسات با ياد ونام خداوند مهربان  آغاز شد.در ابتداي جلسه اول جناب آقاي اعلايي در فضاي بسيار صميمانه وكاري پيشنهادات ودفاعيات اعضاي محترم شوراي هماهنگي انجمنهاي مستقل كشور را با روي گشاده پذيرفتند وضمن تشكر ازاجراي فرايند درست جلسات وعدم چندصدايي واشاره به داشتن رنگ وبوي ديگر اين جلسات كه ناشي ازهمفكري واحترام متقابل بود قرارشد جلسه آينده ،اعضاي كارگروه به جمع بندي كلي نظرات وبرنامه هاي كارگروه بپردازند .همچنين اظهار اميدواري كردند كه در اسرع وقت موضوع مابالتفاوت ٨درصد كارمزد ثالث نمايندگان اطلاع و اجرايي خواهد شد.

درجلسه دوم جناب آقاي اسماعيلي پيشنهاد دادند با همكاري جناب آقاي بهلولي انفورماتيك و همكاران امور مالي به شيوه ها ومشكلات واولويت كارها وفعاليت هارابه صورت روتين روزانه ازسراسر كشورجمع آوري نمايند تا موضوعات سايت و كارمزد نمايندگان مورد بررسي وتحليل قرارگيرد.

ودر جلسه سوم جناب آقاي طبيعي نژاد ضمن تماس با جناب اقاي فراشياني مديريت محترم اتومبيل موضوع دسترسي تمامي نمايندگان به كارت ثالث و موارد مطروحه صدور حال حاضر اين بيمه نامه راازقبيل اصلاح گزارشگيري وغيره را جويا ومورد تأكيد وبررسي قراردادند .

واتساپ
ارسال از طریق واتساپ