جلسه با مدیر کل امور نمایندگان

جلسه با مدیر کل امور نمایندگان

اعضاء هیئت مدیره انجمن در تاریخ  جلسه ای با دکتر روحی مدیر کل امور نمایندگان داشتند .

جلسه با مدیر کل امور نمایندگان

جلسه با مدیر کل امور نمایندگان

اعضاء هیئت مدیره انجمن در تاریخ  جلسه ای با دکتر روحی مدیر کل امور نمایندگان داشتند .

جلسه با مدیر کل امور نمایندگان

اعضاء هیئت مدیره انجمن در تاریخ  1399/09/09جلسه ای با دکتر روحی مدیر کل امور نمایندگان داشتند

اعضاء هیئت مدیره انجمن ضمن تبریک به جناب دکتر روحی در ارتباط با انتخاب ایشان به عنوان مدیر نمونه بیمه ایران در ارتباط با مسائل و مشکلات نمایندگان عزیز به بحث و تبادل نظر پرداختند و خواستار تسهیلات مناسبی برای نمایندگان در این شرایط شدند.