بخشنامه ها

« الزام مراکز پرداخت خسارت به دریافت الحاقیه اصلاح تخفیفات عدم خسارت بیمه نامه های دارای خسارت جانی »

پیرو درخواست انجمن و بخشنامه فوق الذکر مراکز پرداخت خسارت ملزم گردیدند در زمان تشکیل پرونده خسارت جانی الحاقیه اصلاح تخفیفات جانی بیمه های جاری را اخذ نموده و به عنوان یکی از مدارک لازم جهت پرداخت خسارت از بیمه های جاری مقصر حادثه دریافت نمایند.

(هیات مدیره انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران )

مشاهده بخشنامه

پیرو درخواست قبلی و با توجه به افزایش ارزش وسائط نقلیه ،با توجه به موافقت مدیریت محترم اتومبیل از روز ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ میزان اختیار کارشناسی بازدید اولیه اتومبیل نمایندگان گرامی ۱۰۰٪ افزایش یافت .

حداقل مبلغ بازدید اولیه : ۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰ ریال

حداکثرمبلغ بازدید اولیه : ۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

(هیات مدیره انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران )

مشاهده بخشنامه

بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه نامه های شخص ثالث
چاپ و در اختیار قراردادن بیمه نامه بر روی فرم های تعریف شده
قانون بیمه شخص ثالث

نامه به مدیریت بیمه های اتومبیل درباره افزایش سقف کارشناسی بازدید اولیه

نامه به مدیریت بیمه های اتومبیل در ارتباط با ارسال پیامک به روز کردن قیمت خودروها برای بیمه بدنه