وام

« شرایط پرداخت وام تا سقف یک میلیارد ریال برای همکاران نماینده بیمه ایران استان تهران از طریق بانک »

نظر به اخذ موافقت پرداخت وام تا سقف یک میلیارد ریال از بانک ملت توسط کمیته رفاهی انجمن برای هر نماینده فعال استان تهران با سود ۱۸ درصد و مدت تسویه ۳۶ ماهه،خواهشمند است به طریق مقتضی به همکاران محترم  شرایط اخذ وام به شرح زیر را اطلاع رسانی گردد.

۱- فقط نماینده استان تهران (ضامن یا ضامنین نیز باید از نمایندگان استان تهران باشد)

۲- ارائه گزارش عملکرد شش ماهه به صورت ماهانه برای ماه های مختوم به تاریخ درخواست وام

این گزارش را از شعبه دریافت نمود یا از طریق سامانه متمرکز نمایندگان (سمن ) (پرتال شبکه فروش -سامانه شعب- سامانه متمرکز نمایندگان )

۳- برای سقف پانصد میلیون ریال یک ضامن ، یک میلیارد دو ضامن

۴- افتتاح حساب کوتاه مدت نزد بانک ملت شعبه هفت تیر و یا شعبه تجریش

۵- نداشتن هرگونه منع قانونی بانکی (نداشتن چک برگشتی ، نداشتن اقساط معوق و….)

۶- ضمانت ضربدری مورد پذیرش نمی باشد.

۷- مدارک شناسائی نماینده و ضامن شامل پروانه نمایندگی ، شناسنامه و کارت ملی هنگام درخواست الزامی می باشد.

۸-تسویه حساب مالی متقاضی با انجمن طبق بند ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

نماینده می بایست مدارک هویتی خود و ضامن یا ضامنیین را به همراه درخواست مکتوب وام در سر برگ نمایندگی شخصا به دفتر انجمن تحویل دهد.

بدیهی است درخواست ارسالی هیچگونه مسئولیتی در پرداخت وام برای انجمن یا بانک عامل نخواهد داشت/

 

(هیات مدیره انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران )