درتاریخ  ٩٨/٤/١٦ جلسه اعضا هيات مديره انجمن صنفي استان تهران با اقاي دكتر باغ ابريشمي عضو محترم هيات مديره به مدت حدود دوساعت برگزار گردید

دراین جلسه در ارتباط با بازنشستگي نمايندگان ،طرح كفيل در زمان مرخصي و عدم حضور نماينده  در دفتر خود و چگونگي تسويه بدهكاران بيمه نامه (بدهي بيمه گزار) و اصلاح کمیته امور نمایندگان و پاره ای از مشکلات نمایندگان با عضو محترم هیئت مدیره آقای دکتر باغ ابریشمی گفتگو گردید.

دکتر باغ ابریشمی ضمن خرسندی از مطالب ارائه شده و راهکارهای پیشنهادی تاکید داشتند تا این جلسات ادامه دار باشند تا شرکت بتواند به نتایج بهتر ی در این موارد برسد .

واتساپ
ارسال از طریق واتساپ